Αρ. Απόφασης:  74/2021

Ημερομηνία: 26/02/2021 

Θέμα: Κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο κατάρτισης του προγράμματος ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2020, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου για τον τρόπο κατάρτισης του προγράμματος ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου που επισυνάπτονται ως Παράρτημα I.
  2. Τη δημοσίευση των Κατευθυντήριων Γραμμών προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου για τον τρόπο κατάρτισης του προγράμματος ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.