Αρ. Απόφασης: 73/2020
 
Ημερομηνία: 25 Φεβρουαρίου 2020
 
Θέμα: Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Ετήσιας Μέγιστης Συνολικής Ηλεκτρικής Ισχύος Και Συνολικής Παραγομένης Ηλεκτρικής Ενέργειας Για Τη Δεκαετία 2020 – 2029

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2020 υπ’ αριθμόν 73/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
  • Η επιστολή του ΔΣMK με στοιχεία ΔΣ2/802.3/200071, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2020, με την οποία υπέβαλε την εισήγηση του που αφορά στο εν λόγω θέμα,
  • Η επιστολή του ΔΣMK με στοιχεία ΔΣ2/802.3/200352, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020, με την οποία επαναϋπέβαλε αναθεωρημένη εισήγηση που αφορά στο εν λόγω θέμα, 
  • Τα εσωτερικά σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2020 και 17 Φεβρουαρίου 2020 και Αρ. Φακ.: 04.03.06.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
  • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2013 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003), και ειδικότερα το Άρθρο 88 «Ετοιμασία Έκθεσης Πρόβλεψης», 
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 138/2019 με την οποία εγκρίθηκε η «Μεθοδολογία Μακροχρόνιας Πρόβλεψης Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ισχύος», 
  • Την εισήγηση του εσωτερικού σημειώματος του Γραφείου της ΡΑΕΚ για έγκριση των υποβληθέντων παραμέτρων.

Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 88 του Ν.122(Ι)/2003, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και έκριναν ότι η υποβληθείσα εισήγηση είναι στη βάση της εγκριθείσας μεθοδολογίας τα Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση της εισήγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή του ΔΣMK με στοιχεία ΔΣ2/802.3/200352, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020. 
  2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
  3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.