Αρ. Απόφασης: 070/2021
 
Ημερομηνία: 26/02/2021
 

Θέμα: 4 Εξαιρέσεις από Άδεια 7,98MW

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Stenos Ltd (HE 415631), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,015MWp, στο Φ/Σχ. 40/23W2, τεμάχιο 217 και Φ/Σχ. 40/31W1, τεμάχια 261, 556 και 557 στην Αραδίππου της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ergo Energy PV Parks Ltd (HE 398525), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 31/52, τεμάχιo 16 στο Πετροφάνι της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Ergo Energy PV Parks Ltd (HE 398525), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,99MWp, στο Φ/Σχ. 30/56E2, τμήμα 9, τεμάχιo 531 στο Δάλι της επαρχία Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ergo Energy PV Parks Ltd (HE 398525), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,47MWp, στο Φ/Σχ. 30/44W1, τμήμα 4, τεμάχια 66, 69, 421 και 445 και Φ/Σχ.30/35E2, τμήμα 4, τεμάχιο 444 στην Ψημολόφου της επαρχία Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.