Αρ. Απόφασης: 68/2020

Ημερομηνία: 18/02/2020

Θέμα: Αίτημα Παράτασης της Υπ’ Αριθμόν Ε1237-2014 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, για Εμπορική Χρήση

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να απορρίψουν το αίτημα της εταιρείας Ankei Photovoltaics Ltd για παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμόν Ε1237-2014 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκού συστήματος, εγκατεστημένης ισχύος 100kWp στην Ευρύχου της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Να ενημερώσουν τον αδειούχο ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής των επιπρόσθετων 50kW που επιθυμεί για εμπορική χρήση.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.