Αρ. Απόφασης: 63/2022

Ημερομηνία: 11/03/2022

Θέμα: 
Διαδικασία Υποβολής Ένστασης στη Βάση του Άρθρου 19(3) του Νόμου

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 11 Μαρτίου του 2022 υπ’ αριθμόν 15/2022, τέθηκε ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα υπ’ αριθμόν 151/2022 Νομικού του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022, με θέμα «Απορρέουσες Ενέργειες ΡΑΕΚ από τον Ν. 130(Ι)/2021 – Διαδικασία Υποβολής Ένστασης στη βάση του Άρθρου 19(3) του Νόμου».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμο του 2021 (Ν.129(Ι)/20021),
 • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα:
  • Του Άρθρου 19(3), σύμφωνα με το οποίο κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στη ΡΑΕΚ για επανεξέταση το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης ή της ρυθμιστικής απόφασης ή του προσχεδίου απόφασης ή ρυθμιστικής απόφασης για μεθοδολογία που λήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ή όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμου, η ΡΑΕΚ έχει υποχρέωση διαβούλευσης σχετικά με τα προτεινόμενα τιμολόγια ή μεθοδολογίες. Νοείται ότι, η εν λόγω ένσταση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Νοείται περαιτέρω ότι, η διαδικασία υποβολής ένστασης στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το παρόν εδάφιο καθορίζεται και δημοσιοποιείται από τη ΡΑΕΚ, και του
  • του Άρθρου 19(6), σύμφωνα με το οποίο καταγγελία ή ένσταση που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα άσκησης προσφυγής δυνάμει του ενωσιακού δικαίου ή/και των διατάξεων του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου ή/και σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος.
 • Τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και ειδικότερα των άρθρων 59 και 60(3), και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα υπ’ αριθμόν 854/2021 Νομικού του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Απορρέουσες Ενέργειες ΡΑΕΚ από τον Ν. 130(Ι)/2021 – Εισήγηση για απαιτούμενες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής Ένστασης στη βάση του άρθρου 19(3) του Νόμου».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ διαπίστωσαν την ανάγκη κατάρτισης και δημοσιοποίησης σχετικής διαδικασίας υποβολής και εξέτασης Ένστασης για επανεξέταση κατά απόφασης ή ρυθμιστικής απόφασης ή προσχεδίου απόφασης ή ρυθμιστικής απόφασης που διαλαμβάνουν ζητήματα μεθοδολογιών ή τιμολογίων στη βάση του άρθρου 5 του Ν. 130(Ι)/2021 ή του άρθρου 19 του Ν. 129(Ι)/2021.

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 19 (3) του Ν. 130(Ι)/2021, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι η προτεινόμενη διαδικασία υποβολής Ένστασης συνάδει και συνεισφέρει στη συμμόρφωση της ΡΑΕΚ με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον Ν. 130(Ι)/2021, και στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν την Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Ένστασης στη βάση του Άρθρου 19 (3) του Ν. 130(Ι)/2021 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στην παρούσα Απόφαση.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα απόφαση της ΡΑΕΚ καθώς και η εγκριθείσα Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Ένστασης στη βάση του άρθρου 19(3) του Ν. 130(Ι)/2021 να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
 3. Να δώσουν οδηγίες στην Λειτουργό Ενέργειας Πληροφορικής να ετοιμάσει και αναρτήσει το σχετικό ηλεκτρονικό Έντυπο Υποβολής της Ένστασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στη βάση του Πρότυπου Ηλεκτρονικού Εντύπου Υποβολής Ένστασης που επισυνάπτεσαι ως Παράρτημα II στην παρούσα Απόφαση.