Αρ. Απόφασης: 59/2022

Ημερομηνία: 11/03/2022

Θέμα: 
Αναγνώριση Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ από Άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2022 υπ’ αριθμόν 15/2022, τέθηκε ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ το πιο κάτω έγγραφο:
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 800/2021, ημερομηνίας 05/11/2021, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμους του 2013 έως 2018 (Ν.112(I)/2013) και ειδικότερα το άρθρο 32, και
 • Τους περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμους του 2006 έως 2021 (Ν. 174(I)/2006) και ειδικότερα το άρθρο 11.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει καθορισμένη διαδικασία για αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ για εισαγωγή εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ από άλλα Κράτη Μέλη και τρίτες χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του Ν.112(I)/2013 και του άρθρου 11 του Ν.174(I)/2006, και αφού εκτίμησαν ότι απαιτείται να καθοριστεί διαδικασία για αναγνώριση εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να καθορίσουν την διαδικασία για αναγνώριση εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ από άλλα Κράτη Μέλη και τρίτες χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ως ακολούθως: 

  Η ΡΑΕΚ πριν την αναγνώριση της εγγύησης προέλευσης επιβεβαιώνει ότι η χώρα εξαγωγής έχει σύστημα αποκάλυψης του ενεργειακού της μείγματος.

  Η ΡΑΕΚ κατά την κρίση της δύναται περαιτέρω να διεξάγει επιπρόσθετους ελέγχους, ήτοι να επικοινωνεί με τον εκδίδοντα οργανισμό για να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της εγγύησης προέλευσης, ότι δεν υπάρχει λόγος για απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης της εγγύησης προέλευσης και ότι η εγγύηση προέλευσης δεν εισάχθηκε και σε άλλη χώρα και/ή δεν μετρήθηκε στο ενεργειακό μείγμα της χώρας εξαγωγής.

  Νοείται ότι για τις εγγυήσεις προέλευσης που εισήχθησαν έγκυρα μέσω του AIB Hub και φέρουν μοναδικό αριθμό EECS και/ή άλλη μέθοδο εισαγωγής η οποία διασφαλίζει τις πιο πάνω απαιτήσεις, η ΡΑΕΚ τις αναγνωρίζει σύμφωνα με το σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης δίχως επιπρόσθετο έλεγχο.
   
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.