Αρ. Απόφασης: 055/2021
 
Ημερομηνία: 23/02/2021
 

Θέμα: Αίτηση της Εταιρείας Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λτδ , HE 213019, για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2021, υπ’ αριθμόν 14/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
 • ο φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ-6 αίτησης της εταιρείας Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λιμιτεδ για χορήγηση άδειας κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 6 Νοεμβρίου 2020 και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν, Αρ. Εισερχ. 4002-2020, 
 • η υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, με θέμα «Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων», 
 • τα δημοσιεύματα της ΡΑΕΚ σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας για δύο συνεχόμενες ημέρες στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2020 για το γεγονός ότι υποβλήθηκε η συγκεκριμένη αίτηση και ότι είναι πλήρης, 
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη: 
 • τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2020 (Ν.183(Ι)/2004) («Νόμος») και ειδικότερα:
  • το άρθρο 8 σύμφωνα με το οποίο δεν δύναται οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που καταγράφονται στο άρθρο χωρίς προηγουμένως να του έχει χορηγηθεί άδεια από τη ΡΑΕΚ, 
  • το άρθρο 10 που αφορά την εξέταση αίτησης και τη χορήγηση άδειας και καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση για χορήγηση άδειας,
 • τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ 298/2006) και ειδικότερα: 
  • τον κανονισμό 7(2)(α) και (β) σύμφωνα με τον οποίο οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ για οποιαδήποτε άδεια περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στους πρότυπους όρους. Απόφαση της ΡΑΕΚ που περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις πέραν των οριζόμενων στους πρότυπους όρους πρέπει να αιτιολογείται.
 • τους πρότυπους όρους της άδειας κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστήματος μεταφοράς και όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμόν 238/2019 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019, 
 • το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, με θέμα «Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων», μεταξύ άλλων, 
  • ασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του άρθρου 16(1) του Νόμου ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λιμιτεδ ως διαχειριστής συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου για χρονική περίοδο 30 ετών από την ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής άδειας από τη ΡΑΕΚ, και 
  • ασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του άρθρου 44(2)(α) και (στ) του Νόμου αποφάσισε την παρέκκλιση από την εφαρμογή των άρθρων 18(2)(α) και (β), 24(1), μόνο ως προς την υποχρέωση ανεξαρτησίας νομικής μορφής (η παρέκκλιση δεν εφαρμόζεται στην υποχρέωση ανεξαρτησίας ως προς την οργάνωση και λήψη αποφάσεων), 24(2)(α) και (β), 30, 33 και 35 του εν λόγω Νόμου, για το διάστημα ισχύος της αναδυόμενης αγοράς ή μέχρι τη λήψη Απόφασης τερματισμού παρεκκλίσεων από το Συμβούλιο,
 • το γεγονός ότι η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία και θεωρήθηκε πλήρης στις 15 Δεκεμβρίου 2020,
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε πληροφορίες στη ΡΑΕΚ εντός του διαστήματος των 21 ημερών από τη δημοσίευση από τη ΡΑΕΚ σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, ως γίνεται αναφορά ανωτέρω, 
 • τα αιτήματα που υπέβαλε ο αιτητής στο έντυπο της αίτησης για τροποποίηση των πρότυπων όρων άδειας κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου,
 • το γεγονός ότι κάθε κάτοχος άδειας για δραστηριοποίηση στην αγορά του φυσικού αερίου έχει υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωση και τήρηση του εν ισχύ νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου,
 • τις εισηγήσεις του Γραφείου της ΡΑΕΚ σχετικά με τα αιτήματα που υπέβαλε ο αιτητής στο έντυπο της αίτησης για τροποποίηση των πρότυπων όρων άδειας κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου,
 • τις εισηγήσεις του Γραφείου της ΡΑΕΚ σχετικά με τροποποιήσεις που απαιτείται να γίνουν στους πρότυπους όρους της άδειας κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου σε περίπτωση χορήγησης αυτής στον αιτητή.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, ανέφεραν ότι τα έγγραφα τα οποία δεν ήταν προαπαιτούμενα στην υποβολή της αίτησης και το περιεχόμενο τους αφορά σε άλλες δραστηριότητες πέραν αυτής για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση δεν λήφθηκαν υπόψη από τη ΡΑΕΚ κατά την εξέταση της αίτησης, και διαπίστωσαν ομόφωνα ότι:
 • με την υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίστηκε από το Κράτος η κυβερνητική πολιτική όσον αφορά το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς του φυσικού αερίου στη βάση της αναδυόμενης αγοράς με την εφαρμογή παρεκκλίσεων στην εφαρμογή συγκεκριμένων άρθρων του Νόμου,
 • η ενδελεχής μελέτη των πρότυπων όρων της άδειας κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, του φακέλου της αίτησης και της διαμορφούμενης αγοράς του φυσικού αερίου κατέδειξε την ανάγκη προσθήκης νέων όρων στην άδεια πέραν των πρότυπων όρων ή περιορισμένης τροποποίησης υφιστάμενων πρότυπων όρων για τη χορήγηση της άδειας όπως καταγράφονται με σχετική τεκμηρίωση, 
και κατέγραψαν τις θέσεις της ΡΑΕΚ επί των αιτημάτων που υπέβαλε ο αιτητής στο έντυπο της αίτησης για τροποποίηση των πρότυπων όρων άδειας κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου.
 
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ συνεκτίμησαν όλα τα ανωτέρω, και ασκώντας τις εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2020 (Ν.183(Ι)/2004) και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτών και αφού έλαβαν υπόψη τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 10 του Νόμου, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας για κατασκευή, ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λιμιτεδ.
 2. Όπως εκδοθεί η Άδεια στον δικαιούχο περιλαμβάνοντας όλους τους όρους και προϋποθέσεις.
 3. Τη δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕΚ στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
 4. Τη γνωστοποίηση της απόφασης της ΡΑΕΚ στην αιτήτρια εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λιμιτεδ.
 5. Η απόφαση της ΡΑΕΚ να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.