Αρ. Απόφασης: 048/2021
 
Ημερομηνία: 12/02/2021
 
Θέμα: 
Μεθοδολογία υπολογισμού της Προληπτικής Αύξησης της Κάλυψης Εγγύησης των Παραγωγών και των Παραγωγών ΑΠΕ

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2021 υπ’ αριθμόν 12/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Αναφ. ΔΑ13/1020.2/203121, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2020, Αρ. Εισερχ. 22/2021 με την οποία ανέφερε ότι, λόγω των αλλαγών στην έκδοση 1.5 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, υπέβαλε για έγκριση «Μεθοδολογία Υπολογισμού της Προληπτικής Αύξησης της Κάλυψης Εγγύησης των Παραγωγών και των Παραγωγών ΑΠΕ»,
 • Το Εσωτερικό Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2021 και Αρ. Φακ. 04.10.01,
 • Το Εσωτερικό Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2021 και Αρ. Φακ. 04.10.01.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 80 το οποίο αφορά στην έκδοση μεταβατικής ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 - ΚΔΠ 223/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 260/2017 της 5ης Δεκεμβρίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.1 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.2,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 219/2020 της 10ης Ιουλίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.2 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.3,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 388/2020 της 20ης Νοεμβρίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.3 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.4,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 424/2020 της 15ης Δεκεμβρίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.4 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.5,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 43/2021 της 9ης Φεβρουαρίου 2021 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.5 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.6.
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού της Προληπτικής Αύξησης της Κάλυψης Εγγύησης των Παραγωγών και Παραγωγών ΑΠΕ η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι.
 2. Την υποχρέωση του ΔΣΜΚ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του τη μεθοδολογία η οποία εγκρίνεται στο σημείο 1 της εν λόγω Απόφασης.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.