Αρ. Απόφασης: 45/2022

Ημερομηνία: 25/02/2022

Θέμα: Έγγραφα και Στοιχεία που πρέπει να Συνοδεύουν τις Αιτήσεις για Χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού για Εμπορικούς Σκοπούς

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2022 υπ’ αριθμόν 12/2022, αφού τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
  • τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα τα άρθρα 26 έως 30 αυτού, 
  • τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, ΚΔΠ 538/2004, και
  • την υπ’ αριθμό 373/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ με την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθμόν 182/2017 Απόφαση της ΡΑΕΚ αναφορικά με τα Έγγραφα και Στοιχεία που πρέπει να Συνοδεύουν τις Αιτήσεις για Χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού με Τελική Κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού,
εκτίμησαν την ανάγκη επικαιροποίησης, διευκρίνισης και αναλυτικής καταγραφής των απαιτούμενων εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση Άδειας και Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, προς πλήρη ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, και στη βάση των διαμειφθέντων: 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να καθορίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς ως αυτά περιλαμβάνονται στο Έντυπο Απαιτούμενων Συνοδευτικών Εγγράφων και Στοιχείων Αίτησης για χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, Παράρτημα Ι.
  2. Να αντικαταστήσουν το Έντυπο Απαιτούμενων Συνοδευτικών Εγγράφων για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας  Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς που εγκρίθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμόν 373/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, με το Έντυπο Απαιτούμενων Συνοδευτικών Εγγράφων και Στοιχείων Αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, Παράρτημα ΙΙ.
  3. Προς πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, να δημοσιεύσουν τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.