Αρ. Απόφασης: 432/2020

Ημερομηνία: 22/12/2020

Θέμα: Καθορισμός Εθνικών Σεναρίων Κρίσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 2019/941 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 85/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
 • Τα περιφερειακά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας) στις 7 Σεπτεμβρίου 2020.
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2020.
 • Τα εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας που υπέβαλε ο ΔΣΜΚ με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΣ24/1240.1/202623 επιστολή του στις 3 Νοεμβρίου 2020, αριθμός εισερχομένου 04.01.04/3639-2020.
 • Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με σχετικούς παραγωγούς ή τους εμπορικούς συνδέσμους τους, που ολοκληρώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, υπόψη:
 • Τον περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο (Ν.122(Ι)/2003) και εξ’ αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς.
 • Τον Κανονισμό (EE) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (από τούδε και στο εξής «Κανονισμός 2019/941»).
 • Την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 88.943, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2020, με την οποία η ΡΑΕΚ ορίστηκε ως αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2019/941.
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, διαπίστωσαν ότι:
 • Τα εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία υπέβαλε ο ΔΣΜΚ, είναι συνεπή με τα περιφερειακά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Δεν υποβλήθηκαν οποιαδήποτε σχόλια από τους σχετικούς παραγωγούς ή την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, η οποία αποτελεί τον εμπορικό τους σύνδεσμο.
 • Η ΡΑΕΚ ως αρμόδια αρχή, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/941, θα πρέπει να δημοσιεύσει τα εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021.
Στη βάση των διαμειφθέντων, τα Μέλη της ΡΑΕΚ:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τα εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. Να δώσουν οδηγίες στο Γραφείο της ΡΑΕΚ, όπως προχωρήσει με την δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
 3. Να δώσουν οδηγίες στο Γραφείο της ΡΑΕΚ, όπως ενημερώσει την ομάδα εργασίας Electricity Coordination Group (ECG) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη δημοσίευση τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2019/941.