ΑρΑπόφασης: 431/2023
 
Ημερομηνία: 08/12/2023
 
Θέμα: Έγκριση Προτεινομένων από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.10 για το Ημερολογιακό Έτος 2024

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 8 Δεκέμβριου 2023 υπ’ αριθμόν 83/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) προς τη ΡΑΕΚ, με ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2023, Αρ. Εισερχ. 5502/2023, με την οποία υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ τις προτεινόμενες Παραμέτρους των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το έτος 2024, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 879/2023, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Υποβολή από τον ΔΣΔ των Παραμέτρων των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, για το έτος 2024, για έγκριση από τη ΡΑΕΚ».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (N. 130(I)/2021) και ειδικότερα των άρθρων 93 και 142 (3),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ αρ. 04/2017 (Κ.Δ.Π. 223/2017) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ αρ. 03/2023 (Κ.Δ.Π. 295/2023) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)» και
 • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.10 οι οποίοι εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ με την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 399/2022, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι υποβληθείσες από τον ΔΣΔ, με την επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2023 και Αρ. Αναφ. ΔΔ/326, Αρ. Εισερχ. 5502/2023, προς έγκριση  Παράμετροι των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.10 για το Ημερολογιακό Έτος 2024, είναι ικανοποιητικές και συνεπώς δύναται να υιοθετηθούν οι Συντελεστές Απωλειών Διανομής του Συστήματος Διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση) για το 2024 ως εισηγήθηκαν από τον ΔΣΔ.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 93 των  περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των Συντελεστών Απωλειών Διανομής του Συστήματος Διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση) για το 2024, ως εξής:
  Περίοδος Συναλλαγών 2024 DLFMV DLFLV
  Ιανουάριος 1.48% 3.06%
  Φεβρουάριος 1.43% 2.92%
  Μάρτιος 1.45% 2.96%
  Απρίλιος 1.51% 2.95%
  Μάιος 1.44% 2.81%
  Ιούνιος 1.38% 2.74%
  Ιούλιος 1.45% 2.92%
  Αύγουστος 1.44% 2.90%
  Σεπτέμβριος 1.41% 2.81%
  Οκτώβριος 1.39% 2.76%
  Νοέμβριος 1.43% 2.85%
  Δεκέμβριος 1.41% 2.85%
  Ετήσιος 1.44% 2.88%
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.