Αρ. Απόφασης: 431/2022

Ημερομηνία: 20/12/2022

Θέμα: 
Έγκριση Προτεινόμενων από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 20 Δεκέμβριου 2022 υπ’ αριθμόν 80/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
  • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΔ/326, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2022 , Αρ. Εισερχ. 5920/2022, με την οποία υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ τις προτεινόμενες Παραμέτρους των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το έτος 2023, και
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 920/2022, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Υποβολή από τον ΔΣΔ των Παραμέτρων των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, για το έτος 2023».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
  • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (N. 130(I)/2021) και ειδικότερα των άρθρων 93 και  142 (3),
  • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 (Κ.Δ.Π. 223/2017) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», και
  • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.9 οι οποίοι εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 318/2022, ημερομηνίας 7 ημερομηνίας Οκτωβρίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι υποβληθείσες από τον ΔΣΔ, με την επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2022 και Αρ. Αναφ. ΔΔ/326, Αρ. Εισερχ. 5920/2022,  προς έγκριση Παράμετροι των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023, είναι ικανοποιητικές και συνεπώς δύναται να υιοθετηθούν οι Συντελεστές Απωλειών Διανομής του Συστήματος Διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση) για το 2023 ως εισηγήθηκαν από τον ΔΣΔ.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του και το άρθρο 93 του  περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση των Συντελεστών Απωλειών Διανομής του Συστήματος Διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση) για το 2023, ως εξής:
Περίοδος Συναλλαγών 2023 DLFMV DLFLV
Ιανουάριος 2.7% 5.69%
Φεβρουάριος 2.61% 5.42%
Μάρτιος 2.5% 5.15%
Απρίλιος 2.38% 4.81%
Μάιος 2.37% 4.79%
Ιούνιος 2.66% 5.43%
Ιούλιος 3.28% 6.83%
Αύγουστος 3.32% 6.93%
Σεπτέμβριος 2.79% 5.73%
Οκτώβριος 2.49% 5.08%
Νοέμβριος 2.47% 5.08%
Δεκέμβριος 2.81% 5.9%
Ετήσιος 2.77% 5.73%
 
  1. Την  αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
  2. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.