Αρ. Απόφασης: 43/2022

Ημερομηνία: 25/02/2022

Θέμα: 
Παράβαση Όρων της Υπ' Αριθμόν Ε2602-2020 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων (Ν. 122(Ι)/2003), αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
  1. Ότι ο κ. Μ.Π. έχει παραβιάσει τον όρο 11 της υπ’ αριθμόν Ε2602/2020 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για λειτουργία σταθμού παραγωγής.
  2. Όπως επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στον κ. Μ.Π., ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς €1708,60, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  3. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στον κ. Μ.Π.
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.