ΑρΑπόφασης: 429/2023
 
Ημερομηνία: 08/12/2023
 
Θέμα: Διατίμηση για την Ανάκτηση Δαπανών Υποχρεώσεων Δημοσίας Ωφέλειας (Δ-ΥΔΩ)

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 08 Δεκεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 83/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθεια με Αρ. Φακ. ΠΚΔ.426, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2023 και θέμα «Ειδική Οικιακή Διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών – Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας» Αρ. Εισερχ. 5361/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2023 με θέμα «Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ)», Αρ. Εξερχ. 04.07.02/2283-2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. ΔΟ/310.2.1/235561 ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023» Αρ. Εισερχ. 5503/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. ΔΟ/310.2.1/235587 ημερομηνίας 01 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023» Αρ. Εισερχ. 5562/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 878/2023 ημερομηνίας 04 Δεκεμβρίου 2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους έως 2021 και 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22, 23, 111 και 112,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021), «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 03/2016 (Κ.Δ.Π. 286/2016), για την Επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας – Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων Καταναλωτών, με ισχύ από 1η Δεκεμβρίου 2016, η οποία εκδόθηκε με βάση την Απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 1479/2016, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2016, με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε την αναθεωρημένη χρέωση Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) και την ανάκτηση των πραγματικών εξόδων, τα οποία θα προκύψουν από την εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2015, με την οποία εντάχθηκαν ως δικαιούχοι στην Ειδική Οικιακή Διατίμηση οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σύμφωνα με τον πρόσθετο πραγματικό αριθμό ευάλωτων καταναλωτών οι οποίοι σταδιακά θα εντάσσονται στην ειδική διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους υπολογίζεται ο επιπρόσθετος αριθμός δικαιούχων που έχει ενταχθεί το τελευταίο εξάμηνο, και υποβάλλεται σχετική έκθεση στη ΡΑΕΚ για έγκριση εάν υπάρχει απαιτούμενη αναπροσαρμογή των ΥΔΩ,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 150/2023, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2023, με θέμα «Διατίμηση για την Ανάκτηση Δαπανών Υποχρεώσεων Δημοσίας Ωφέλειας (Δ-ΥΔΩ)»,
 • Τους υπολογισμούς της αναθεωρημένης διατίμησης Δ-ΥΔΩ όπως έχουν γίνει από το Γραφείο της ΡΑΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από το Διευθυντή ΔΣΜΚ αναφορικά με την συνολική εισαγόμενη ενέργεια από το ηλεκτρικό δίκτυο της ΑΗΚ Προμήθειας και των Ανεξάρτητων Προμηθευτών για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, στα €0.00102/kWh.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι η αναθεωρημένη διατίμηση όπως έχει υποβληθεί από την ΑΗΚ Προμήθεια και στην βάση των υπολογισμών που διεκπεραιωθήκαν από το Γραφείο της ΡΑΕΚ υπό τα σχετικά υποβληθέντα στοιχεία κρίνεται εύλογη και δεόντως αιτιολογημένη .  
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών των ΥΔΩ (Δ-ΥΔΩ) στα €0,00102/kWh.
 2. Την εφαρμογή της αναθεωρημένης διατίμησης Δ-ΥΔΩ από τις τιμολογήσεις των καταναλωτών, από όλους τους Προμηθευτές Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες:
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων θα γίνει στο τέλος του μηνός Ιανουαρίου 2024, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων θα αρχίσει να γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2024.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.