Αρ. Απόφασης: 423/2020

Ημερομηνία: 11/12/2020

Θέμα: 
Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών  Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.4 για το Ημερολογιακό Έτος 2021

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 82/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΑ12/1021/202932, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2020 και Αρ. Εισερχομένου i-4476-2020, με την οποία υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ τις Παραμέτρους των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) Έκδοση 1.4, οι οποίοι εγκρίνονται με ισχύ το επόμενο ημερολογιακό έτος.
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020 και Αρ. Φακ. 04.10.01.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 80 το οποίο αφορά στην έκδοση μεταβατικής ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 - ΚΔΠ 223/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού».
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 388/2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.3 των ΚΜΡ και στην έκδοση των ΚΜΡ Έκδοση 1.4
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων:
A/A Παράμετρος Τιμή
1 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπροσώπου φορτίου (UNCNDP) €15/MWh
2 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού  (UNCP) €20/MWh
3 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού ΑΠΕ (UNCRES) €15/MWh
4 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού ΑΠΕ (TOLRES) 30%
5 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού (TOLP) 2%
6 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπρόσωπου φορτίου (TOLR) 10%
 1. Την έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα μηνιαίων συντελεστών απωλειών μεταφοράς, ο οποίος υπολογίστηκε με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού συντελεστών απωλειών στο Σύστημα Μεταφοράς (Απόφαση Αρ. 107/2019 Παράρτημα 1), ως ακολούθως:
Μήνας TLFm2021
Ιανουάριος 1.21%
Φεβρουάριος 1.27%
Μάρτιος 1.31%
Απρίλιος 1.44%
Μάιος 1.44%
Ιούνιος 1.48%
Ιούλιος 1.60%
Αύγουστος 1.76%
Σεπτέμβριος 1.43%
Οκτώβριος 1.39%
Νοέμβριος 1.23%
Δεκέμβριος 1.19%
Ετήσιος 1.40%
 1. Την απόρριψη των υποβληθέντων μηνιαίων συντελεστών φορτίου των μονάδων παραγωγής του Κυπριακού συστήματος (CFg) καθώς οι εν λόγω συντελεστές για κάποιους μήνες υπερβαίνουν τη φυσική δυνατότητα παραγωγής, και την αποστολή οδηγιών προς τον ΔΣΜΚ αναθεώρησης της εγκεκριμένης μεθοδολογίας υπολογισμού η οποία δημοσιοποιήθηκε ως Παράρτημα 2 της Απόφασης Αρ. 107/2019.
 2. Την υποχρέωση του ΔΣΜΚ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του τις παραμέτρους και μεθοδολογίες οι οποίες εγκρίνονται στα σημεία 1 και 2 της εν λόγω απόφασης, τις μεθοδολογίες υπολογισμού και πίνακες τιμών Μηνιαίων Συντελεστών Φορτίου των προμηθευτών (Cfo), καθώς και τις τιμές της διακύμανσης της συνολικής Παραγωγής του μήνα m ως προς την σταθμισμένη Ετήσια συνολική Παραγωγή (pmy).
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.