ΑρΑπόφασης: 408/2023
 
Ημερομηνία: 21/11/2023
 
Θέμα: Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΔΣΜΚ για το έτος 2024

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 78/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ, Αρ. Φακ. ΔΟ/603.1/223962, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 5177/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/207-2023, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023 προς τον ΔΣΜΚ με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΔΣΜΚ για τα έτη 2023-2027»,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ, Αρ. Φακ. ΔΟ/603.1/230762, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 843/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 196/2023, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΔΣΜΚ για τα έτη 2023-2027»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 199/2023, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027(Αναθεωρημένο)»,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ, Αρ. Φακ. ΔΟ/603.1/234181, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2023, με θέμα «Αναθεωρημένα Επιτρεπόμενα Έσοδα για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 3625/2023,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ, Αρ. Φακ. ΔΟ/603.1/234741, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Παροχή από το ΧΑΚ υπηρεσιών Οίκου Εκκαθάρισης και Φορέα Κάλυψης για τις ανάγκες της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού και συμπερίληψη του κόστους στα Επιτρεπόμενα Έσοδα (ΕΕ) για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 4426/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 759/2023, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΔΣΜΚ για τα έτη 2024-2027»,
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2018 (ΚΔΠ 259/2018), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Τη Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 318/2023, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενη Διατίμηση ΔΣΜΚ για το Έτος 2023».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Στη βάση της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες, Απόφαση ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, παράγραφος 4 αναφέρεται ότι «Για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027, η κάθε μια ρυθμιζόμενη δραστηριότητα πρέπει να υποβάλει το σύνολο των αιτημάτων της για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για κάθε ένα έτος της περιόδου, με την κατάλληλη τεκμηρίωση και επεξηγήσεις, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023»,
 • Δυνάμει της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021, το Σύνολο Εισηγήσεων Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2023 θα έπρεπε να έχει εξεταστεί από τη ΡΑΕΚ και να εγκριθεί προκαταρκτικά μέχρι την 30η  Αυγούστου 2023 και ο έλεγχος και η έγκριση των υποβληθεισών ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2023, και
 • Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση»:
  • Η ΡΒΑΠ δεν μπορεί να επιβαρύνεται με επενδύσεις σε έργα που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και άρα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (έτσι, οι υφιστάμενοι πελάτες δεν θα πληρώνουν, μέσω των διατιμήσεων, για επενδύσεις από τις οποίες θα επωφεληθούν στο μέλλον ή από τις οποίες μπορεί να μην επωφεληθούν καν οι ίδιοι, αλλά νέοι πελάτες).
  • Η ΡΑΕΚ δύναται να διεξάγει τακτικούς ελέγχους του μητρώου Εργασιών υπό Εκτέλεση ώστε να αξιολογεί τη συμμόρφωση των Εργασιών υπό Εκτέλεση με το εκάστοτε εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα 4 της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021.
 Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Ο τρόπος υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2024 του ΔΣΜΚ είναι σύμφωνος με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), και συγκεκριμένα τα άρθρα 22 και 23, και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στον ΔΣΜΚ, για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου 2024 έως 2027, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τον ΔΣΜΚ στις 25 Ιουλίου 2023 καθώς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Το κονδύλι «Δαπάνες εκκαθάρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού» για το έτος 2024 από το αίτημα των €400.000 εγκρίνεται ποσό ύψους €120.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ,
  2. Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση», σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες παρουσιάζονται ως προσθήκες και συμπεριλαμβάνονται στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για το έτος 2024, να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
   • Ο ΔΣΜΚ σε χρονιαία βάση οφείλει να υποβάλλει στοιχεία των κεφαλαιουχικών δαπανών αναφορικά με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, που αναμένονται να εκπληρωθούν και να κεφαλαιοποιηθούν εντός του έτους υπό αναφορά, ώστε να εξεταστούν και να εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, η συμπερίληψη τους στις προσθήκες της ΡΒΑΠ για το έτος υπό αναφορά.
   • Για την περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2024-2027, η επιτρεπόμενη απόδοση επί της μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) του ΔΣΜΚ θα ανέρχεται στο 1,75% ως η εισήγηση του ΔΣΜΚ.
 2. Να δώσουν οδηγίες στον ΔΣΜΚ όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Προμήθεια τη διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (Δ-ΔΣΜ), υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το έτος 2024, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 1 πιο πάνω για σκοπούς ετοιμασίας των διατιμήσεων προμήθειας (Δ-ΠΠ).
 3. Να δώσουν οδηγίες στο ΔΣΜΚ όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Παραγωγή τη διατίμηση Επικουρικών Υπηρεσιών (Δ-ΕΥ), υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το έτος 2024, για σκοπούς ετοιμασίας της διατίμησης ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ).
 4. Να δώσουν οδηγίες στο ΔΣΜΚ όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Προμήθεια τη διατίμηση χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ), υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το έτος 2024, για σκοπούς ετοιμασίας των διατιμήσεων προμήθειας (Δ-ΠΠ).
 5. Να δώσουν οδηγίες στον ΔΣΜΚ όπως κοινοποιήσει στη ΡΑΕΚ τις πιο πάνω διατιμήσεις Δ-ΧΣ, Δ-ΕΥ, Δ-ΔΣΜ, συνοδευόμενες από υποστηρικτικά στοιχεία, αναλύσεις και υπολογισμούς.
 6. Η παρούσα Απόφαση θα επαναξιολογηθεί όταν και εφόσον υποβληθούν και εξεταστούν από τη ΡΑΕΚ οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις του έτους 2024.
 7. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.