Αρ. Απόφασης: 402/2022

Ημερομηνία: 06/12/2022

Θέμα: 
Αίτημα για Μεταβίβαση της υπ' αριθμόν K50-2015 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Πυρόλυση Ελαστικών, ΜΕΚ, Εγκατεστημένης Ισχύος 17,848MW, της εταιρείας Bioland Energy Ltd (ΗΕ 299941)
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν Κ50-2015 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρόλυση ελαστικών, MEK, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 17,848MW, της εταιρείας Bioland Energy Ltd (ΗΕ 299941) στην εταιρεία Bioland Energy Pyrolysis Ltd (ΗΕ 362681).
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Bioland Energy Pyrolysis Ltd (ΗΕ 362681) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.