Αρ. Απόφασης: 4/2022

Ημερομηνία: 05/01/2022

Θέμα: 
Έγκριση Προτεινόμενων Από Τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τροποποιήσεων Στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 2.2.0
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022 υπ’ αριθμόν 1/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ: 
 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς την ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΑ12/1020.2.18/213413, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021 με την οποία ο ΔΣΜΚ ζητά την Ενδιάμεση Έγκριση της υποβληθείσας προτεινόμενης έκδοσης των ΚΑΗ 2.2.0, χωρίς την συμπερίληψη των πρόσθετων προνοιών που είχαν ζητηθεί από την ΡΑΕΚ (σχετικά με υποβολή προσφορών τύπου μπλοκ στην Προ-Ημερήσια στην Αγορά και  τον συνδυασμό Αποθηκευτικών Σταθμών με σταθμούς ΑΠΕ) για σκοπούς ικανοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης τονίζοντας ότι η ετοιμασία των πρόσθετων προνοιών θα συνεχιστεί και προτείνοντας όπως αυτές συμπεριληφθούν στην έκδοση των ΚΑΗ που θα ικανοποιεί την Ενδο-Ημερήσια Αγορά και θα ετοιμαστεί σε μετέπειτα στάδιο (Εισερχ. 4304-2021),
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα Αρ. 847-2021, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς την ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΑ12/1030.2.18/213873 και ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2021 με την οποία υπέβαλε προτεινόμενη έκδοση των ΚΑΗ 2.2.0, χωρίς την συμπερίληψη των πρόσθετων προνοιών που είχαν ζητηθεί από την ΡΑΕΚ (σχετικά με υποβολή προσφορών τύπου μπλοκ στην Προ-Ημερήσια στην Αγορά και τον συνδυασμό Αποθηκευτικών Σταθμών με σταθμούς ΑΠΕ) (Εισερχ. 4984-2021),
 • Η προτεινόμενη τροποποιητική έκδοση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ) Έκδοση 2.2.0 που υποβλήθηκε από τον ΔΣΜΚ προς έγκριση από την ΡΑΕΚ με επιστολή του με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΑ12/1030.2.18/213989, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2021 και αφορούσε αλλαγές στα πλαίσια εφαρμογής των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2019 (ΚΔΠ 224/2019) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού Ανάντη του Μετρητή στην Χονδρική Αγορά Ηλεκτρισμού» (Εισερχ. 5053-2021),
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 932-2021, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2021.
 • Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (N130(I)/2021), και ειδικά του άρθρου 142 (3) το οποίο προνοεί ότι Ρυθμιστικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018, συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους όρους με βάση τους οποίους εκδόθηκαν μέχρι την έκδοση νέων βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 03/2019 (Κ.Δ.Π 224/2019) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού Ανάντη του Μετρητή στην Χονδρική Αγορά Ηλεκτρισμού» η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οδηγίες προς τον ΔΣΜΚ να προβεί όπου απαιτείται σε όλες της αναγκαίες τροποποιήσεις των ΚΑΗ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χωρίς διακρίσεις συμμετοχή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρισμού ανάντη του μετρητή στη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού και 
 • Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενήργησε ο ΔΣΜΚ και που διήρκησε από τις 18 Μαΐου 2020 μέχρι τις 18 Ιουνίου 2020 καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνεδρίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που έγινε στις 21 Ιουλίου 2020.
 • Το γεγονός ότι η εφαρμογή των εν λόγω Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού απαιτεί αλλαγές στο Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς, η χρονική ολοκλήρωση των οποίων είναι δύσκολο να υπολογιστεί στο παρόν.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξετάζοντας όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, διαπίστωσαν ότι οι προτεινόμενοι ΚΑΗ πληρούν τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2019 (ΚΔΠ 224/2019) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού Ανάντη του Μετρητή στην Χονδρική Αγορά Ηλεκτρισμού» πέραν των δύο σημείων που αναφέρονται πιο πάνω, τα οποία θα υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και πριν τεθούν σε εφαρμογή.
 
Ασκώντας τις εξουσίες που τους παρέχει ο Νόμος Ν.130(Ι)/2021, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των προτεινόμενων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού -  Έκδοση 2.2.0 που υποβλήθηκαν από τον ΔΣΜΚ με την επιστολή του ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2021 και Αρ. Πρωτ. ΔΑ12/1030.2.18/213989.  
 2. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ όπως δημοσιοποιήσει τους νέους εγκεκριμένους ΚΑΗ στην ιστοσελίδα του χωρίς ωστόσο να έχουν οποιαδήποτε ισχύ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.
 3. Δεδομένου του χρονικού διαστήματος που χρειάζεται ο ΔΣΜΚ για την προμήθεια του ανάλογου λογισμικού και υλισμικού για την εφαρμογή των νέων εγκεκριμένων ΚΑΗ, το οποίο καθορίζεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», η ΡΑΕΚ θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων εγκεκριμένων ΚΑΗ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνία κατά την οποία με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου θα τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω νέοι εγκεκριμένοι ΚΑΗ. 
 4. Να σταλεί σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για τις άμεσες από μέρους του ενέργειες. 
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.