Αρ. Απόφασης: 392/2020

Ημερομηνία: 27/11/2020

Θέμα: Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες των αδειούχων υποστηρίζουν την πρόθεση τους για υλοποίηση των έργων, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
 1. Να εγκρίνουν τα πιο κάτω αιτήματα παράτασης:
  1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2183-2019 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Geothermal Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3,3MWp, στον Μαργί, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E1962-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Pisces Power Investments Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,45MWp, στην Απαίσια, της επαρχίας Λεμεσού για τέσσερα (4) χρόνια,
  3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2145-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Pisces Power Investments Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στα Ανώγυρα, της επαρχίας Λεμεσού για τέσσερα (4) χρόνια,
  4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2317-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας M.X. Greenergy Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2,7831MWp, στο Τσέρι, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2298-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, του κ. ΞΠ για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στα Πέρα, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  6. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2175-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Bioland Project 32 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,6MWp, στην Αθηένου, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  7. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2229-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Santiam Investment V Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2,203MWp, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  8. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2228-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Santiam Investment VI Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2,092MWp, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.