Αρ. Απόφασης: 387/2021

Ημερομηνία: 29/12/2021

Θέμα: 9 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 1MWp

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρείας Renewable Solarviking Ltd (HE 420284), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,125MWp, στο Φ/Σχ. 35/62, τεμάχιο 204, στη Θρίνια της επαρχία Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρείας Renewable Solarviking Ltd (HE 420284), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στο Φ/Σχ. 35/46, τεμάχιο 421, στη Σίμου της επαρχία Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρείας Renewable Solarviking Ltd (HE 420284), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στο Φ/Σχ. 35/46, τεμάχιο 422, στη Σίμου της επαρχία Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρείας Renewable Solarviking Ltd (HE 420284), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,072MWp, στο Φ/Σχ. 45/14, τεμάχιο 1000, στο Πολέμι της επαρχία Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρείας Renewable Solarviking Ltd (HE 420284), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 45/06, τεμάχιο 11, στη Θρίνια της επαρχία Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρείας Renewable Solarviking Ltd (HE 420284), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στο Φ/Σχ. 35/46, τεμάχιο 423, στη Σίμου της επαρχία Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρείας Renewable Solarviking Ltd (HE 420284), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στο Φ/Σχ. 35/46, τεμάχιο 424, στη Σίμου της επαρχία Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρείας Renewable Solarviking Ltd (HE 420284), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στο Φ/Σχ. 35/46, τεμάχιο 425, στη Σίμου της επαρχία Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρείας Renewable Solarviking Ltd (HE 420284), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 35/38, τεμάχια 260, 261 και 262, στη Σίμου της επαρχία Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.