Αρ. Απόφασης: 386/2021

Ημερομηνία: 29/12/2021

Θέμα: 
Έγκριση Προτεινόμενων Από Τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τροποποιήσεων Στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής- Έκδοση 5.3.0
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021 υπ’ αριθμόν 82/2021, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ: 
  • Η προτεινόμενη τροποποιητική έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ) Έκδοση 5.3.0 που υποβλήθηκε από τον ΔΣΜΚ προς έγκριση από την ΡΑΕΚ με επιστολή του με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΑ22/1010.1/213670, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, Αρ.Εισερχ. 4654/2021, και αφορούσε την εισαγωγή προνοιών σχετικά με  τις Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Ενέργειας, αναφέροντας τις αλλαγές που έγιναν βάση των σχολίων της ΡΑΕΚ επί του αρχικού προσχέδιου της Τροποποιητικής Έκδοσης των ΚΜΔ 5.3.0, τα οποία διατυπωθήκαν με επιστολή της Αρ. Φακ. 03.02.02.01.01 και ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2021, Αρ.Εξερχ.1680/2021,
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αριθμό 900/2021, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
  • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (N130(I)/2021), και ειδικά του άρθρου 142 (3) το οποίο προνοεί ότι Ρυθμιστικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018, συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους όρους με βάση τους οποίους εκδόθηκαν μέχρι την έκδοση νέων βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
  • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 03/2019 (Κ.Δ.Π 224/2019) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού Ανάντη του Μετρητή στην Χονδρική Αγορά Ηλεκτρισμού» η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οδηγίες προς τον ΔΣΜΚ να προβεί όπου απαιτείται σε όλες της αναγκαίες τροποποιήσεις των ΚΜΔ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χωρίς διακρίσεις συμμετοχή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρισμού ανάντη του μετρητή στη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού και 
  • Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενήργησε ο ΔΣΜΚ και  που διήρκησε από τις 18 Μαΐου 2021 μέχρι τις 2 Ιουλίου 2021 καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνεδρίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής που έγινε στις 21 Ιουλίου 2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξετάζοντας όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, διαπίστωσαν ότι  οι ΚΜΔ είναι δυναμικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου όπου θα χρειάζονται προσαρμογές αυτές θα μελετώνται και θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ μετά από σχετικό αίτημα του ΔΣΜΚ.
 
Ασκώντας τις εξουσίες που τους παρέχει ο Νόμος Ν.130(Ι)/2021, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση των προτεινόμενων Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής -  Έκδοση 5.3.0 που υποβλήθηκαν από τον ΔΣΜΚ.  
  2. Να καλέσει τον ΔΣΜΚ όπως δημοσιοποιήσει τους νέους εγκεκριμένους ΚΜΔ στην ιστοσελίδα του χωρίς ωστόσο να έχουν οποιαδήποτε ισχύ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού,.
  3. Δεδομένου του χρονικού διαστήματος που χρειάζεται ο ΔΣΜΚ για την προμήθεια του ανάλογου λογισμικού και υλισμικού για την εφαρμογή των νέων εγκεκριμένων ΚΑΗ, το οποίο καθορίζεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», η ΡΑΕΚ θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων εγκεκριμένων ΚΜΔ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνία κατά την οποία με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου θα τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω νέοι εγκεκριμένοι ΚΜΔ. 
  4. Να σταλεί σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για τις άμεσες από μέρους του ενέργειες. 
  5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.