Αρ. Απόφασης: 375/2021

Ημερομηνία: 17/12/2021

Θέμα: Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών  Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.7 για το Ημερολογιακό Έτος 2022

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021 υπ’ αριθμόν 80/2021, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.10.01/1671-2021, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2021, Αρ.Εξερχ.1684/2021, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ όπως υποβάλει άμεσα τις παραμέτρους τις Μεταβατικής Ρύθμισης και με την οποία υποβλήθηκε αυστηρή σύσταση για αποφυγή καθυστερήσεων στην υποβολή των παραμέτρων της Μεταβατικής Ρύθμισης στο μέλλον,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021 και Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1021/213557, Αρ.Εισερχ. 4559/2021, με την οποία υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ τις Παραμέτρους των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) Έκδοση 1.7, οι οποίες εγκρίνονται με ισχύ το επόμενο ημερολογιακό έτος,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 2021 και Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1021/213777, Αρ.Εισερχ. 4776/2021, με την οποία υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ αναθεωρημένες Παραμέτρους των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) Έκδοση 1.7, οι οποίες εγκρίνονται με ισχύ το επόμενο ημερολογιακό έτος, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα της ΡΑΕΚ υπ’ Αριθμό 844/2021 ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2021.

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 93(3) το οποίο αφορά στην έκδοση μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού, 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 - ΚΔΠ 223/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.7 οι οποίοι εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 278/2021 της 3ης Σεπτεμβρίου 2021.
Αφού τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων: 
 
Α/Α Παράμετρος Τιμή
1 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπροσώπου φορτίου (UNCNDP) €15/MWh
2 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού  (UNCP) €20/MWh
3 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού ΑΠΕ (UNCRES) €15/MWh
4 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού ΑΠΕ (TOLRES) 30%
5 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού (TOLP) 2%
6 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπρόσωπου φορτίου (TOLR) 10%
 1. Την έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα μηνιαίων συντελεστών απωλειών μεταφοράς, ο οποίος υπολογίστηκε με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού συντελεστών απωλειών στο Σύστημα Μεταφοράς (Απόφαση Αρ. 107/2019 Παράρτημα 1), ως ακολούθως:
 
Μήνας TLFm2022 
Ιανουάριος 1.29%
Φεβρουάριος 1.3%
Μάρτιος 1.37%
Απρίλιος 1.49%
Μάιος 1.48%
Ιούνιος 1.44%
Ιούλιος 1.57%
Αύγουστος 1.68%
Σεπτέμβριος 1.38%
Οκτώβριος 1.44%
Νοέμβριος 1.32%
Δεκέμεβριος 1.22%
Ετήσιος 1.41%
 
 1. Την έγκριση των μηνιαίων συντελεστών φορτίου των μονάδων παραγωγής του Κυπριακού συστήματος (CFg) για το έτος 2022 ως εξής:
 
Μήνας Μέσος μηνιαίος συντελεστής (CFg)
1 85%
2 73%
3 66%
4 57%
5 69%
6 81%
7 100%
8 100%
9 96%
10 77%
11 66%
12 75%
Ετήσιος 80%
 1. Την υποχρέωση του ΔΣΜΚ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του τις παραμέτρους και μεθοδολογίες οι οποίες εγκρίνονται στα σημεία 1, 2 και 3 της εν λόγω απόφασης, τις μεθοδολογίες υπολογισμού και πίνακες τιμών Μηνιαίων Συντελεστών Φορτίου των προμηθευτών (Cfo), καθώς και τις τιμές της διακύμανσης της συνολικής Παραγωγής του μήνα m ως προς την σταθμισμένη Ετήσια συνολική Παραγωγή (pmy). 
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 3. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.