Αρ. Απόφασης: 368/2022

Ημερομηνία: 11/11/2022

Θέμα: 1 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής 3,8MW

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Solek Larnaka I Ltd (ΗΕ 409630) για απόρριψη της υπ’ αριθμόν 4164 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,8MWp στo Φ/Σχ. 50/41, τεμάχια 84, 85, 109, 112 και 113 στην Κοφίνου και στo Φ/Σχ 50/49, τεμάχιο 17 στην Αλαμινό της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Solek Larnaka I Ltd (ΗΕ 409630), με αριθμό αίτησης 4462, για χορήγηση Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,8MWp στo Φ/Σχ. 50/41, τεμάχια 84, 85, 112 και 113 στην Κοφίνου και στo Φ/Σχ 50/49, τεμάχιο 17 στην Αλαμινό της επαρχίας Λάρνακας.
  3. Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.