Αρ. Απόφασης: 366/2021

Ημερομηνία: 10/12/2021 

Θέμα: 4 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 6,9MWp

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρείας Haffneve Holding Ltd (HE 194374), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,8MWp, στο Φ/Σχ. 40/25, τεμάχιο 27, στα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Haffneve Holding Ltd (HE 194374), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,6MWp, στο Φ/Σχ. 21/41, τεμάχιο 365, στο Μάμμαρι της επαρχίας Λευκωσίας και στο Φ/Σχ. 21/41, τεμάχια 695, 875 και 970 στην Κοκκινοτριμιθιά της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Haffneve Holding Ltd (HE 194374), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,1MWp, στο Φ/Σχ. 21/41, τεμάχια 399, 401, 403, 404, 405, 408 και 409, στο Μάμμαρι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 54 Ltd (HE 380083), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,4MWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-379, τμήμα 3, τεμάχιο 357, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.