Αρ. Απόφασης: 36/2022

Ημερομηνία: 18/02/2022

Θέμα: 
6 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 11,48MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, απόφασισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 20 Ltd (ΗΕ 274223), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργεια με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2MW και αποθηκευτική ισχύ 2,981MWh στο Φ/Σχ. 41/11, τεμάχια 794 και 795, στην Πύλα της επαρχίας Λάρνακαςμε διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 83 Ltd (ΗΕ 393998), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Φ/Σχ. 45/05, τεμάχιο 501 και στο Φ/Σχ. 45/05, τεμάχιο 612, στο Πολέμι της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 59 Ltd (ΗΕ 388843), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,88MWp, στο Φ/Σχ. 25/04, τεμάχια 383 και 384, στη Στένη της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία A.V. Earth Regeneration Ltd (ΗΕ 424723), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,5MWp, στο Φ/Σχ. 47/28, τεμάχιο 790 και στο Φ/Σχ. 47/29, τεμάχιο 106 στην Κούκα της επαρχία Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία A.V. Earth Regeneration Ltd (ΗΕ 424723), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,5MWp, στο Φ/Σχ. 41/01, τεμάχιο 78 στους Τρούλλους της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία A.V. Earth Regeneration Ltd (ΗΕ 424723), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,2MWp, στο Φ/Σχ. 47/28, τεμάχια 775, 776, 777, 780 και 782 και στο Φ/Σχ. 47/36, τεμάχια 195 και 199 στην Τριμίκληνη της επαρχία Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.