Αρ. Απόφασης: 358/2023

Ημερομηνία: 13/10/2023

Θέμα:
 7 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής  10,75MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Revesius Ltd (ΗΕ 413118), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,5MWp,  στο Φ/Σχ. 54/16, 54/16Ε2, τεμάχια 253, 105 στo Μοναγρούλι της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Revesius Ltd (ΗΕ 413118), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4MWp,  στο Φ/Σχ. 54/16, τεμάχια 70, 149 στον Πύργο της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Revesius Ltd (ΗΕ 413118), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,3MWp,  στο Φ/Σχ. -/2-217-348, τεμάχια 289, 295 στον Πύργο της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία K. Nicolaou & Sons Roadtech Ltd (ΗΕ 115163), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp,  στο Φ/Σχ. 51/13, τεμάχιο 351 στην Αγία Βαρβάρα της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΑΦ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 45/12, τεμάχιο 78 στο Στρουμπί της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην ΓΚ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 35/02, τεμάχιο 142 στην Πόλη Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην ΓΚ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 35/02, τεμάχιο 141 στην Πόλη Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.