Αρ. Απόφασης: 347/2022

Ημερομηνία: 01/11/2022

Θέμα: 
Αίτηση της Εταιρείας Universal Green Energies Ltd (ΗΕ 432623) για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση (Υπ’ Αριθμόν Α1080)
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 26 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να χορηγήσουν Άδεια Κατασκευής, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Universal Green Energies Ltd (ΗΕ 432623), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 120MWp  με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια στα πιο κάτω τεμάχια: 
  Φ/Σχ. Τεμάχια Πόλη/Χωριό Επαρχία
  48/64 178, 193, 334, 433, 456, 460, 461 Βάσα Λεμεσός
  49/57 639, 940, 952, 1010, 1011, 1019, 1037, 1038, 1039, 1048, 1050 Βάσα Λεμεσός
  54/08 22, 33, 36, 37, 54, 57, 60 Βάσα Λεμεσός
  54/08 6, 7, 8, 11, 20, 21, 22 Σανίδα Λεμεσός
  55/01 168, 170, 172, 316, 318, 321 Ασγάτα Λεμεσός
  55/01 18, 20, 21, 34, 112, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 141, 142, 143, 144, 146, 152, 153, 160, 163, 164, 168, 170, 171, 176, 177, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 218, 221, 222, 223 Βάσα Λεμεσός
 2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Universal Green Energies Ltd (ΗΕ 432623) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
 3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
 4. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.