Αρ. Απόφασης: 345/2022

Ημερομηνία: 01/11/2022

Θέμα: 
Αίτηση για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ35-2009 Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, διπλής καύσης Φυσικού Αερίου και Diesel της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 130(Ι)/2021 καθώς και των Κανονισμών 11 και 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π 538/2004), στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να τροποποιήσουν την υπ’ αριθμόν Κ35-2009 Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, διπλής καύσης Φυσικού Αερίου και Diesel της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd, με την τροποποίηση της εγκατεστημένης ισχύος της από 260MW σε 269MW και της διάταξης των μηχανών από 2+1 σε 3+1.
  2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία PEC Powerenergy Cyprus Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς.
  3. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικά εκδοθείσας Άδειας.