Αρ. Απόφασης: 340/2020

Ημερομηνία: 16/10/2020


Θέμα: Συμβάν Διαταραχής στο Σύστημα Μεταφοράς στις 25/04/2020 και ώρα 14:57
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 68/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
  • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020, Αρ. Εισερχ. 1353/2020, ο οποίος ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ ότι στις 25/04/2020 και ώρα 14:57 λόγω κακών καιρικών συνθηκών, προκλήθηκε συμβάν διαταραχής στο Σύστημα Μεταφοράς με αποτέλεσμα την αποσύνδεση της εναέριας γραμμής «Βασιλικός – Μονή 2» και ότι κατά τη διάρκεια της διαταραχής παρουσιάστηκε απότομη διακύμανση της παραγωγής Αιολικού Πάρκου,
  • Όλη τη μετέπειτα αλληλογραφία που ακολούθησε με τελευταία την επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020, Αρ. Εισερχ. 3490/2020, επαναλαμβάνοντας το ιστορικό του συμβάντος, 
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2020, με το οποίο υποβλήθηκε εισήγηση όπως η ΡΑΕΚ αναθέσει σε εξωτερικό ειδικό εμπειρογνώμονα την σε βάθος εξέταση του συμβάντος της 25ης Απριλίου 2020.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
  • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003),
  • Την Απόφαση Αρ. 343/2019 με θέμα «Εξαίρεση από πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής». 
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω και στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Τη μετάκληση Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα, με στόχο την ενδελεχή μελέτη του συμβάντος της 25ης Απριλίου 2020 και υποβολή στη ΡΑΕΚ εμπεριστατωμένης και τεκμηριωμένης Έκθεσης θέσεων και συμπερασμάτων, στα πλαίσια υποστήριξης της ΡΑΕΚ προτού λάβει σχετική Απόφαση.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.