Αρ. Απόφασης: 336/2022

Ημερομηνία: 21/10/2022

Θέμα: 
Αιτήματα Ανάκλησης της υπ’ αριθμόν Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ Αριθμόν Π42-2017 Άδειας Λειτουργίας και αίτηση για Χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπ’ αριθμόν 4455
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) και 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 καθώς και του Κανονισμού 15(α) και 16(2)(β) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Easy Power (Cyprus) Ltd (ΗΕ 275276) για ανάκληση της υπ’ αριθμόν Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 5,581MWp και μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3MWh, στo Φ/Σχ. 31/41, τεμάχιο 127 και 239 στον Άγιο Σωζόμενο της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Easy Power (Cyprus) Ltd (ΗΕ 275276) για ανάκληση της υπ’ αριθμόν Π42-2017 Άδειας Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 5,581MWp και μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3MWh, στo Φ/Σχ. 31/41, τεμάχιο 127 και 239 στον Άγιο Σωζόμενο της επαρχίας Λευκωσίας.
  3. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Easy Power (Cyprus) Ltd (ΗΕ 275276), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5,58MWp στo Φ/Σχ. 31/41, τεμάχιο 127 και 239 στον Άγιο Σωζόμενο της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  5. Η απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Easy Power (Cyprus) Ltd (ΗΕ 275276).
  6. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.