Αρ. Απόφασης: 335/2021

Ημερομηνία: 05/11/2021 

Θέμα: Τροποποίηση Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης Και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021 υπ’ αριθμόν 69/2021, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο φάκελος της υπ΄ αριθμόν ΦΑ-1 ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού που  χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τη Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ στις 26 Φεβρουαρίου 2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 746/2021 με θέμα «Τροποποίηση όρων Άδειας Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου», ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2021,
 • Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 91.503) η οποία λήφθηκε στη Συνεδρία του ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021 με θέμα «Διορισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Λτδ. (ΔΕΦΑ) ως Διαχειριστή Συστήματος Αποθήκευσης καθώς και την άσκηση δικαιώματος του ΥΣ για εφαρμογή παρεκκλίσεων σχετικά με το λειτουργικό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής», 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 430/2021 με θέμα «Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Μετρητικής και Ρυθμιστικής Διάταξης ΦΑ στο Βασιλικό», ημερομηνίας 10 Μαΐου 2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2021 (183 (Ι)/2004), και πιο συγκεκριμένα:
  • το άρθρο 7(1)(α) σύμφωνα με το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ η χορήγηση, έλεγχος, τροποποίηση, μεταβίβαση, αναστολή ή ανάκληση άδειας ή παροχή εξαίρεσης από άδεια που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου,
  • το άρθρο 12(1) σύμφωνα με το οποίο άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το Νόμο, τροποποιείται ή ανακαλείται ή αναστέλλεται ή μεταβιβάζεται ή παρατείνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται σε σχετικούς επί τούτου Κανονισμούς που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ,
  • το άρθρο 12(2) σύμφωνα με το οποίο ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, η ΡΑΕΚ δύναται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με εκδοθείσα δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 44 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ή/και με τις διατάξεις των Κανονισμών, που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 44, να τροποποιήσει ανάλογα ή να ανακαλέσει οποιαδήποτε χορηγηθείσα δυνάμει του Νόμου άδεια,
  • το άρθρο 18 (1) σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση που ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης πρέπει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον ως προς την οργάνωση και τη λήψη των αποφάσεών του, από άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη μεταφορά, χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του συστήματος μεταφοράς από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει κατά πόσο ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς θα είναι ανεξάρτητος ως προς τη νομική μορφή,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ 298/2006), και πιο συγκεκριμένα: 
  • τον κανονισμό 9 σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ δύναται να τροποποιεί οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς,
  • τον κανονισμό 10(1) σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ ανταποκρινόμενη σε πληροφορίες που έχει λάβει ή αυτεπάγγελτα δύναται να διατυπώνει πρόταση τροποποίησης οποιασδήποτε άδειας,
  • τον κανονισμό 10(2)(α)(iii) σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ προτού προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση άδειας καθορίζει το χρόνο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της ειδοποίησης, μέσα στον οποίο δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις, αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από την τροποποίηση αυτή,
  • τον κανονισμό 10(3) σύμφωνα με τον οποίο  η ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 10(2) γίνεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και όποτε το κρίνει σκόπιμο η ΡΑΕΚ, με συμπληρωματική δημοσίευση σε καθημερινής κυκλοφορίας  εφημερίδα στη Δημοκρατία, και με αποστολή αντιγράφου της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας,
 • Το γεγονός ότι πέραν από τη ΔΕΦΑ Λιμιτεδ, δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος κάτοχος άδειας στον οποίο θα έπρεπε να αποσταλεί αντίγραφο ειδοποίησης τροποποίησης άδειας, 
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 5 Όρο της εν ισχύ Αδείας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που αφορά στην Ανεξαρτησία κατόχου άδειας:
  • Ο κάτοχος της άδειας μεριμνά ώστε η διοικητική δομή του νομικού προσώπου να διασφαλίζει την ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων όλων των προσώπων τα οποία ασκούν διοίκηση ή λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς,
  • Εφόσον ο κάτοχος της άδειας αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης μεριμνά ώστε τα πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς, να μην ασκούν ταυτόχρονα και καθήκοντα λήψης αποφάσεων σχετικών με τις δραστηριότητες διανομής, εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), αποθήκευσης και προμήθειας φυσικού αερίου που τυχόν ασκεί ο κάτοχος της άδειας και αντιστρόφως,
  • Ο κάτοχος της άδειας μεριμνά ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί διοίκηση ή λαμβάνει αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να είναι ανεξάρτητοι και να μη συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής ή άλλη επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας,
  • Εφόσον ο κάτοχος της άδειας αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης εντός έξι (6) μηνών υποβάλλει στη ΡΑΕΚ πρόγραμμα συμμόρφωσης,
  • Ο κάτοχος της άδειας παρέχει στη ΡΑΕΚ, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, κάθε είδους στοιχείο από το οποίο να τεκμηριώνεται η τήρηση της υποχρέωσης λειτουργικής ανεξαρτησίας όπως αυτή προβλέπεται στον παρόντα όρο,
 • Το γεγονός ότι ο υπ’ αριθμόν 5 Όρος της εν ισχύ Αδείας που αφορά στην Ανεξαρτησία κατόχου άδειας βασίζεται στο άρθρο 18 του Νόμου που αφορά στην Ανεξαρτησία του Συστήματος Μεταφοράς,
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 91.503) η οποία λήφθηκε στη Συνεδρία του ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, αποφασίστηκε μερική παρέκκλιση έως και το 2025, από την εφαρμογή του άρθρου 18 του Νόμου, δηλαδή ο ΔΣΜ μέχρι και το 2025 δεν θα χρειάζεται να είναι ανεξάρτητος από άποψη οργάνωσης και λήψης αποφάσεων από τις δραστηριότητες της Διανομής, Αποθήκευσης και Διαχείρισης του Συστήματος ΥΦΑ. Ωστόσο, όπως προνοεί και η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σχετικά με τη δραστηριότητα της Προμήθειας Φυσικού Αερίου ο ΔΣΜ θα είναι ανεξάρτητος μόνο από άποψη οργάνωσης και όχι από λήψης αποφάσεων,
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 3(1) Όρο της εν ισχύ Αδείας που αφορά στο Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου, το Σύστημα Μεταφοράς (ΣΜ) αποτελείται από τους αγωγούς και κλάδους υψηλής πίεσης, τις εγκαταστάσεις μέτρησης, ρύθμισης, συμπίεσης και αποσυμπίεσης, το σύστημα ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισμού, τα κέντρα λειτουργίας και συντήρησης, τα κέντρα ελέγχου κατανομής φορτίου και γενικά τις εγκαταστάσεις που αποτελούν στοιχεία της λειτουργίας και της υποστήριξης του Συστήματος Μεταφοράς,
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 3(3) Όρο της εν ισχύ Αδείας που αφορά στο Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου, το ΣΜ περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις από τα Σημεία Έγχυσης ή Εισόδου έως τα Σημεία Εξόδου. Ως Σημείο Έγχυσης ή Εισόδου είναι η είσοδος κάθε μετρητικής διάταξης μέσω της οποίας παραδίδεται φυσικό αέριο στο σύστημα μεταφοράς από την εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην περιοχή του Βασιλικού της επαρχίας Λάρνακας, από ανάντη δίκτυο αγωγών ή διασυνδετήριο αγωγό ή άλλη εγκατάσταση ΥΦΑ ή εγκατάσταση αποθήκευσης. Σημείο Εξόδου είναι η έξοδος κάθε μετρητικής διάταξης μέσω της οποίας εγχέεται φυσικό αέριο από το ΣΜ προς το σύστημα διανομής ή στην εγκατάσταση καταναλωτή φυσικού αερίου,
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 5(γ) Όρο της εν ισχύ Αδείας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που αφορά στην Υποχρέωση Εύρυθμης και Ασφαλούς Λειτουργίας της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, ο Διαχειριστής Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού προγραμματίζει τις εκφορτώσεις φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις παραδόσεις φυσικού αερίου στο σημείο εισόδου του συστήματος μεταφοράς, ή/ και υγροποιημένου φυσικού αερίου συλλέγει τις μετρήσεις φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου που παραδίδονται στην εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου, του φυσικού αερίου που παραδίδεται στο σημείο εισόδου του συστήματος μεταφοράς και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που παραδίδεται από την εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου.  
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, και διαπίστωσαν ότι:
 • Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 91.503) η οποία λήφθηκε στη Συνεδρία του ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, αποφασίστηκε μερική παρέκκλιση έως και το 2025, από την εφαρμογή του άρθρου 18 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021 (Ανεξαρτησία του Συστήματος Μεταφοράς), και συνεπώς υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του σχετικού όρου υπ΄ αριθμόν 5 της εν ισχύ Άδειας (Ανεξαρτησία κατόχου άδειας) προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 91.503) η οποία λήφθηκε στη Συνεδρία του ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021. Συγκεκριμένα, ο όρος της Άδειας θα πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε, ο ΔΣΜ μέχρι και το 2025 να μην απαιτείται να είναι ανεξάρτητος από άποψη οργάνωσης και λήψης αποφάσεων από τις δραστηριότητες της Διανομής, Αποθήκευσης και Διαχείρισης του Συστήματος ΥΦΑ. Ωστόσο, σχετικά με τη δραστηριότητα της Προμήθειας Φυσικού Αερίου θα είναι ανεξάρτητος μόνο από άποψη οργάνωσης και όχι από λήψης αποφάσεων,
 • Δεδομένου ότι η συλλογή μετρήσεων φορτιών ΥΦΑ και Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στο σημείο εισόδου του ΣΜ αποτελεί υποχρέωση του Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΔΕΥΦΑ), ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Μεταφοράς πρέπει να υποχρεούται για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη ροή μετρητικών δεδομένων προς τον ΔΕΥΦΑ, ενώ θα πρέπει να παρέχει στον ΔΕΥΦΑ πλήρη πρόσβαση στο μετρητικό σταθμό για επιβεβαίωση των δεδομένων κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του τελευταίου. Η μορφή των δεδομένων και η συχνότητα παροχής αυτών από τον κάτοχο της Άδειας προς τον ΔΕΥΦΑ θα πρέπει να καθορίζεται με μεταξύ τους συμφωνία η οποία να κοινοποιείται στη ΡΑΕΚ. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη τροποποίησης των όρων της Άδειας ώστε να συμπεριληφθούν οι υποχρεώσεις αυτές.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν και μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στο πλαίσιο της εξουσίας της ΡΑΕΚ για αυτεπάγγελτη τροποποίηση άδειας, δυνάμει του Άρθρου 12 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2020 και των κανονισμών 9 και 10(1) της ΚΔΠ 298/2006, και, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εκδώσουν ειδοποίηση για τροποποίηση της Άδειας δυνάμει του κανονισμού 10(2) της ΚΔΠ 298/2006, με επικεφαλίδα «Ειδοποίηση δυνάμει του κανονισμού 10(2) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ298/2006)» αναφέροντας τα εξής:
«Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στις ακόλουθες τροποποιήσεις της υπ΄ αριθμόν ΦΑ-1 ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού που  χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τη Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ στις 26 Φεβρουαρίου 2021:
 
i. Τροποποίηση για σκοπούς συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμόν 91.503 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, για εφαρμογή μερικής παρέκκλισης από το άρθρο 18 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021 (Ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς) σχετικά με το λειτουργικό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς από άλλες μονοπωλιακές δραστηριότητες η οποίες δεν σχετίζονται με τη Μεταφορά. Πιο συγκεκριμένα, τροποποίηση του Όρου υπ’ αριθμόν 5 (Ανεξαρτησία κατόχου άδειας) της άδειας με την προσθήκη της ακόλουθης φράσης στην αρχή αυτού:
 
‘Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ισχύουν τα ακόλουθα:’.
 
ii. Προσθήκη όρου σχετικά με την υποχρέωση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) να παρέχει μετρητικά δεδομένα στον Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου υπ’ αριθμόν (3) στο τέλος του Όρου υπ’ αριθμόν 9 (Υποχρέωση παροχής πληροφοριών) ως ακολούθως:
 
‘(3) O κάτοχος της άδειας υποχρεούται για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη ροή μετρητικών δεδομένων προς τον Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, ενώ του παρέχει πλήρη πρόσβαση στο μετρητικό σταθμό για επιβεβαίωση των δεδομένων κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του τελευταίου. Η μορφή των δεδομένων και η συχνότητα παροχής αυτών από τον κάτοχο της άδειας προς τον Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου καθορίζεται με μεταξύ τους συμφωνία η οποία κοινοποιείται στη ΡΑΕΚ.’.
 
Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω τροποποίησης της Άδειας ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς υποχρεούται να παρέχει μετρητικά δεδομένα στον Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΔΕΥΦΑ), και σε σχέση με την εφαρμογή μερικής παρέκκλισης μέχρι το 2025, από το άρθρο 18 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021, απαλλάσσεται έως και το 2025 από τις εξής υποχρεώσεις:
 
i. Συμμόρφωση με τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια, η οποία ελέγχεται από τη ΡΑΕΚ.
α. τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς δεν συμμετέχουν σε εταιρικές δομές της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού αερίου, οι οποίες είναι υπεύθυνες, άμεσα ή έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία της παραγωγής, διανομής, ΥΦΑ, αποθήκευσης και της προμήθειας φυσικού αερίου,
β. πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς λαμβάνονται υπόψη κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα,
γ. ο ΔΣΜ διαθέτει αποτελεσματικά δικαιώματα λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση φυσικού αερίου, σε σχέση με τα πάγια στοιχεία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς. Νοείται ότι, η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση μετά από διαβούλευση με το διαχειριστή συστήματος μεταφοράς υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς και τα συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς αλλά δεν δύναται να δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή ή την αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου. 
 
ii. Κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά, και διασφαλίζει την δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος και στο οποίο καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.
 
iii. Υποβολή ετήσιας έκθεσης στη ΡΑΕΚ, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα συμμόρφωσης που έχουν ληφθεί, η οποία δημοσιεύεται. 
Όλα τα επηρεαζόμενα από την προτιθέμενη τροποποίηση πρόσωπα καλούνται όπως υποβάλουν τις παραστάσεις ή ενστάσεις τους στη ΡΑΕΚ εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.».
 1. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της πιο πάνω άδειας, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο. 
 2. Ο χρόνος εντός του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή καθορίζεται στις τριάντα (30) μέρες από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.