Αρ. Απόφασης: 330/2022

Ημερομηνία: 14/10/2022

Θέμα: 
Τροποποίηση της της υπ’ αριθμόν E1763-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 27(4) και 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Easy Power (Cyprus) Ltd (ΗΕ 275276) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν E1763-2017 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς και την αφαίρεση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με αποθηκευτική ισχύ 3MWh από το αδειοδοτημένο έργο.
  2. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Easy Power (Cyprus) Ltd (ΗΕ 275276), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,696MWp, στο Φ/Σχ. 31/41, τεμάχιο 134, στον Άγιος Σοζώμενος, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  3. Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνεις όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.