Αρ. Απόφασης: 325/2021

Ημερομηνία: 19/10/2021 

Θέμα: 
Έγκριση Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021 – 2030

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2021 υπ’ αριθμόν 66/2021, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ2/140.2.1/213253, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, με την οποία ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ για την αναγκαστική μετακίνηση μέρους της υπόγειας διασύνδεσης διπλού κυκλώματος «Κώστας Πέτρου – Λακατάμεια» εξαιτίας της κατασκευής του κυκλικού κόμβου «Χ’’Ιωσήφ», Αρ. Εισερχ. i-4065-2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. 04.03.01/1525-21, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2021, Αρ. Εξερχ. o-1525-2021 με την οποία:
  • Επεσήμανε ότι η εν λόγω μετακίνηση δεν έχει περιληφθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) και συνεπώς δεν έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ στη βάση των όσων προνοεί ο Νόμος 130(Ι)/2021 και,
  • Δόθηκαν οδηγίες όπως αναθεωρήσει και υποβάλει εκ νέου για έγκριση την Τροποποιητική Έκδοση του ΔΠΑΣΜ 2021-2030, 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.18,320.6.10/213289, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021, με την οποία υπέβαλε για έγκριση Τροποποιητική Έκδοση του ΔΠΑΣΜ 2021 – 2030, Αρ. Εισερχ. i-4135-2021. 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 748/2021, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 73, 
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2020 (Κ.Δ.Π. 165/2020) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς».
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 103/2021 «Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021-2030» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε το ΔΠΑΣΜ 2021-2030,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 301/2021 «Έγκριση Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021-2030» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τη Τροποποιητική Έκδοση του ΔΠΑΣΜ 2021– 2030.
Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 73(1) και 73(6)(γ) του Ν.130(Ι)/2021, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021-2030, ως αυτή έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021 με Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.18,320.6.10/213289,
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες, καθώς επίσης και για τη δημοσίευση της Τροποποιητικής Έκδοσης του ΔΠΑΣΜ από τον ΔΣΜΚ ως προνοείται από τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2020 (Κ.Δ.Π. 165/2020), στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η μορφή του δημοσιευμένου ΔΠΑΣΜ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΔΣΜΚ.
 3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.