Αρ. Απόφασης: 325/2020

Ημερομηνία: 09/10/2020


Θέμα: Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής εταιρείας HDF Energy Cyprus Ltd φωτοβολταϊκού συστήματος 80MWp, κυψέλες καυσίμων 6MW, αποθήκευσης υδρογόνου 90MWh, και συστοιχίες μπαταριών 30 MWh
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 34 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών και το γεγονός ότι η χρονική περίοδος των δεκαπέντε (15) ημερών για υποβολή πληροφοριών στη ΡΑΕΚ έχει παρέλθει χωρίς να υποβληθεί οτιδήποτε, και αφού εκτίμησαν ότι:
  • Το προτεινόμενο έργο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου,
  • αυξάνει την ασφάλεια εφοδιασμού του δικτύου λόγω του ότι ο σταθμός μπορεί να ακολουθήσει εντολές κατανομής σύμφωνα με του Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, και 
  • η αποθήκευση υδρογόνου αποτελεί μέρος της ενεργειακής μετάβασης της ΕΕ και έχει εκπονήσει ειδική στρατηγική για το υδρογόνο,
στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν Άδεια Κατασκευής, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία HDF Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 408291), φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 80MWp, και κυψέλες καυσίμων, εγκατεστημένης ισχύος 6MW, με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μέσω αποθήκευσης υδρογόνου, αποθηκευτικής ενέργειας 90MWh, και συστοιχίες μπαταριών, αποθηκευτικής ενέργειας 30 MWh, στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία HDF Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 408291) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.