Αρ. Απόφασης: 320/2023

Ημερομηνία: 15/09/2023

Θέμα: 
Αίτημα της Εταιρείας Haffneve Holding Ltd (ΗΕ 194374) για Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ88/2022 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορικούς Σκοπούς
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Haffneve Holding Ltd (ΗΕ 194374) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ88-2022 Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50MWp στο Κάτω Κουτραφά και στην Ευρύχου της επαρχία Λευκωσίας για τροποποίηση της χωροθέτησης και την προσθήκη του όμορου τεμαχίου Φ/Σχ. 28/30, τεμάχιο 167 στο Κάτω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Haffneve Holding Ltd (ΗΕ 194374) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 12(4)  και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 
  3. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.