Αρ. Απόφασης: 320/2021

Ημερομηνία: 19/10/2021 

Θέμα: 
Αιτήσεις της Εταιρίας Muskita Hotels Ltd για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εφεδρική Μονάδα, Ισχύος 1,6416, στην Περιοχή Αγίου Τύχωνα, της Επαρχίας Λεμεσού
 
Αιτήσεις της εταιρείας Muskita Hotels Ltd για χορήγηση Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,6416ΜW, για τις ανάγκες της εταιρείας, στο Φ/Σχ.(-/2-211-342), τμήμα 4, στο τεμάχιο 334, στην περιοχή Αγίου Τύχωνα, της επαρχίας Λεμεσού.

Τα Μέλη της  Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς τις αιτήσεις της εταιρείας Muskita Hotels Ltd και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τις συνοδεύουν, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα χορηγήσουν στην εταιρεία Muskita Hotels Ltd Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,6416ΜW, για τις ανάγκες της εταιρείας, στο Φ/Σχ.(-/2-211-342), τμήμα 4, στο τεμάχιο 334, στην περιοχή Αγίου Τύχωνα, της επαρχίας Λεμεσού.
  2. Οι Άδειες στον δικαιούχο να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν. 
  3. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.