Αρ. Απόφασης: 318/2020

Ημερομηνία: 06/10/2020


Θέμα: Υποβολή Μεθοδολογιών Υπολογισμού Παραμέτρων και Παράμετροι των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.3 Σε Σχέση με τις Καλύψεις Εγγύησης για την περίοδο 1η Οκτωβρίου 2020 με 30η Σεπτεμβρίου 2021

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 65/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ.: 04.10.01/825-2020, ημερομηνίας 21 Μαΐου 2020, Αρ. Εξερχ. 825/2020 με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ όπως εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της «Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Ποσού Κάλυψης Εγγύησης για εφαρμογή στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού» στη βάση της Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 96/2019 με την οποία καθόρισε νέο όριο (κατώφλι) για συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού για Παραγωγούς είτε με Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής είτε με Μονάδες ΑΠΕ με Κανονικό Μετρητή στα 50 kW για άδεια παραγωγής για σταθμό καθαρής ονομαστικής ισχύος που εκπροσωπούν,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 28 Μαΐου 2020, Αρ. Εισερχ. 1808/2020 και Αρ. Αναφ. ΔΑ13/1021.2/201408 με την οποία υπέβαλε αναθεωρημένη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Ποσού Κάλυψης Εγγύησης για εφαρμογή στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού» για έγκριση,
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2020 και Αρ. Φακ. 04.10.01, Παράρτημα Ι,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2020, Αρ. Εξερχ. 1209/2020 και Αρ. Φακ.: 04.10.01/1209-2020 με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ όπως υποβάλει συγκεκριμένες παραμέτρους και μεθοδολογίες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) έκδοσης 1.3.,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2020, Αρ. Εισερχ. 2748/2020 και Αρ. Αναφ. ΔΑ13/1021.2/201998 με την οποία υπέβαλε τις παραμέτρους στη ΡΑΕΚ για έγκριση,
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2020 και Αρ. Φακ. 04.10.01, Παράρτημα ΙΙ,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2020, Αρ. Εισερχ. 3330/2020 και Αρ. Αναφ. ΔΑ13/1020.2/202316 με την οποία υπέβαλε τις παραμέτρους στη ΡΑΕΚ για έγκριση.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003),
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
 • Την Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 96/2019 με την οποία καθορίστηκε νέο όριο (κατώφλι) για συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού για Παραγωγούς είτε με Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής είτε με Μονάδες ΑΠΕ με Κανονικό Μετρητή στα 50 kW για άδεια παραγωγής για σταθμό καθαρής ονομαστικής ισχύος που εκπροσωπούν,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 219/2020 με την οποία εκδόθηκε η εν ισχύ Έκδοση 1.3 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης,
 • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.3,
 • Τη συνάντηση με τον ΔΣΜΚ για το εν λόγω θέμα η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2020 στα Γραφεία της ΡΑΕΚ.
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, και στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣAN
 
 1. Την έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων για την περίοδο 1η Οκτωβρίου 2020 με 30η Σεπτεμβρίου 2021:
  A/A Παράμετρος Τιμή
  1 Συντελεστής Μεγέθους στη Μέγιστη Ποσότητα Εμπορευθείσας Ενέργειας (VF) 0
  2 Ελάχιστη τιμή του συντελεστή διάρκειας (DFmin) 0.9
  3 Αριθμός μηνών που ο συντελεστής διάρκειας παίρνει την ελάχιστη τιμή (API) 24 μήνες
  4 Αύξηση στην κάλυψη εγγύησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής της εγγύησης (PFI) 1%
  5 Ελάχιστο ποσό κάλυψης εγγύησης Σημείο (2) της παρούσας Απόφασης
  6 Προληπτική αύξηση κάλυψης εγγύησης των Προμηθευτών Σημείο (3) της παρούσας Απόφασης
 2. Την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού του ελάχιστου ποσού κάλυψης εγγύησης, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα III.
 3. Την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού της προληπτικής αύξησης κάλυψης εγγύησης των Προμηθευτών, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα IV.
 4. Την υποχρέωση του ΔΣΜΚ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του τις παραμέτρους και μεθοδολογίες οι οποίες εγκρίνονται στα σημεία 1, 2 και 3 της εν λόγω απόφασης.
 5. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 6. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.