Αρ. Απόφασης: 317/2021

Ημερομηνία: 19/10/2021 

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθμόν Ε137/2007 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας της Εταιρείας Mintikkis & Andreou Biopower Ltd 

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021, και αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι χωρίς την απαιτούμενη Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής η υπ’ αριθμόν Ε137/2007 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν Ε137/2007 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με βιοαέριο, της εταιρείας Mintikkis & Andreou Biopower Ltd, εγκατεστημένης ισχύος 0,526MW στην Αγία Βαρβάρα της επαρχίας Λευκωσίας, καθότι χωρίς την απαιτούμενη Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής η Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου. 
  2. Η απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία Mintikkis & Andreou Biopower Ltd.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.