Αρ. Απόφασης: 317/2020

Ημερομηνία: 06/10/2020


Θέμα: Εξαίρεση από Πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 65/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
 • Το κοινό αίτημα των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ που υπέβαλαν στη ΡΑΕΚ με επιστολή τους, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2020, Αρ. Εισερχ. 3298/2020 για παραχώρηση εξαίρεσης από ειδικές διατάξεις των εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (Έκδοση 4.0.0 και Τροποποιήσεις 4.0.1, 4.0.2 και 4.0.3) (εφεξής ΚΜΔ), και συγκεκριμένα από την παράγραφο: 
  - Τ16.6.1, 
  ούτως ώστε, 
  α) τα Φ/Β πάρκα που έχουν ήδη συνδεθεί σε πιλοτική φάση με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 MW να παραμείνουν συνδεδεμένα στο Σύστημα Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ) του Συστήματος Διανομής,
  β) όλα τα Φ/Β πάρκα με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 MW που θα συνδέονται από τώρα και στο εξής στο Σύστημα Διανομής να συνδέονται στο ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Διανομής.  
 • Η από κοινού ενημέρωση των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ με την πιο πάνω επιστολή τους ότι σε συνάρτηση με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 342/2019 η πιλοτική σύνδεση Φ/Β πάρκων με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 MW στο ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Διανομής έχει ολοκληρωθεί και έχουν εκτελεσθεί με επιτυχία οι απαραίτητοι Λειτουργικοί Έλεγχοι.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003),
 • Την Απόφαση Αρ. 342/2019 με θέμα «Εξαίρεση από πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής», 
 • Τις πρόνοιες των ΚΜΔ όπου εξαιρέσεις δίδονται με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου Τ0.8, και συγκεκριμένα, 
  Σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου T0.8.2 των ΚΜΔ, όταν ένας Χρήστης πιστεύει ότι δεν είναι λογικό (από τεχνικής και από οικονομικής πλευράς) να απαιτείται η άρση της ασυμβατότητας ή ότι πρέπει να εξασφαλίζεται μια εκτεταμένη χρονική περίοδος για την άρση της ασυμβατότητας, ο εν λόγω Χρήστης πρέπει να ζητήσει από τη ΡΑΕΚ εξαίρεση από αυτό τον όρο σύμφωνα με την παράγραφο Τ0.8.3 και θα κοινοποιεί στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ένα αντίγραφο της αίτησής του,
  Σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου Τ0.8.5 των ΚΜΔ, σε περίπτωση που ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ζητήσει εξαίρεση, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς πρέπει να στείλει στη ΡΑΕΚ όλες τις πληροφορίες της παραγράφου Τ0.8.3, 
 • Τις πρόνοιες της παραγράφου Τ16.6.1 των ΚΜΔ όπου για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου, στην έκταση που αυτό απαιτείται, οι Σταθμοί από ΑΠΕ με εγκατεστημένη δυναμικότητα ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 ΜW θα συνδέονται άμεσα στο ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Μεταφοράς μέσω κατάλληλης υποδομής και εξοπλισμού, 
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω και στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την παραχώρηση εξαίρεσης στους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ από τις πρόνοιες της ακόλουθης παραγράφου των εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (Έκδοση 4.0.0 και Τροποποιήσεις 4.0.1, 4.0.2 και 4.0.3), ήτοι: 
  - Τ16.6.1.
  Η εν λόγω Εξαίρεση δίδεται ούτως ώστε,
  α) τα Φ/Β πάρκα που έχουν ήδη συνδεθεί σε πιλοτική φάση με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 MW να παραμείνουν συνδεδεμένα στο Σύστημα Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ) του Συστήματος Διανομής,
  β) όλα τα Φ/Β πάρκα με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 MW που θα συνδέονται από τώρα και στο εξής στο Σύστημα Διανομής να συνδέονται στο ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Διανομής. 
 2. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ, ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος να προωθήσει εισήγηση για τροποποίηση των σχετικών προνοιών στους ΚΜΔ στα πλαίσια της επόμενης αναθεώρησης τους.
 3. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ, ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.