Αρ. Απόφασης: 315/2009
 
Ημερομηνία: 15 Απριλίου 2009

Θέμα: Διαδικασία Τροποποίησης Αδειών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρισμού - Ειδοποίηση Τροποποίηση Παραγωγής


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε μεταξύ άλλων υπόψη:
 
  • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008,
  • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και συγκεκριμένα το Μέρος III -Τροποποίηση Άδειας και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004,
  • Την διευκόλυνση του ανταγωνισμού στην αγορά Ηλεκτρισμού και την αποφυγή δυσμενούς διάκρισης τόσο μεταξύ των κατόχων άδειας όσο και μεταξύ των Αιτητών για παραγωγή Ηλεκτρισμού,
  • Την επάρκεια, αξιοπιστία, διασφάλιση και ασφάλεια παραγωγής για τα επόμενα χρόνια
  • Τα άρθρα 12.(3)(α) και 13.(3)(α) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών ότι ειδοποίηση για τροποποίηση άδειας, πέραν της αποστολής του αντιγράφου της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας, γίνεται και με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, κατά την κρίση της ΡΑΕΚ, με συμπληρωματική δημοσίευση σε καθημερινή ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα στη Δημοκρατία 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να καθορίσουν ότι αντίγραφο της Ειδοποίησης για Τροποποίηση μιάς Άδειας θα αποστέλλεται σ’ εκείνους που κατέχουν Άδεια Κατασκευής και Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και χρησιμοποιούν τα ίδια καύσιμα και την ίδια τεχνολογία. 
  2. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση άδειας:
  • Ο κάτοχος άδειας δεν θα βρίσκεται αδικαιολόγητα σε μειονεκτικότερη θέση καθόσον αφορά τον ανταγωνισμό με άλλους κατόχους αδειών του ιδίου τύπου και 
  • Κανένας άλλος κάτοχος άδειας του ιδίου τύπου δεν θα βρίσκεται αδικαιολόγητα σε μειονεκτικότερη θέση όταν ανταγωνίζεται με άλλους κατόχους τέτοιων αδειών, συμπεριλαμβανομένου του κατόχου της άδειας η οποία προτίθεται να τροποποιηθεί.