Αρ. Απόφασης: 314/2019
 
Ημερομηνία: 22 Νοεμβρίου 2019

Θέμα: Παράταση της υπ' αριθμόν K61-2018 Άδειας Κατασκευής

 
Αίτημα της εταιρείας Christakis Vasiliou Christodoulou Investments Ltd για χρονική παράταση ισχύος της υπ΄αριθμόν Κ61-2018 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Πάρκο, στα Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού.  
 
Η ΡΑΕΚ αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την Άδεια Κατασκευής και το αίτημα της εταιρείας Christakis Vasiliou Christodoulou Investments Ltd,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να εγκρίνει το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της Άδειας Κατασκευής Κ61-2018, της εταιρείας Christakis Vasiliou Christodoulou Investments Ltd μέχρι τις 31/12/2024. 
  2. Η Απόφαση θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Christakis Vasiliou Christodoulou Investments Ltd.