Αρ. Απόφασης: 313/2022

Ημερομηνία: 04/10/2022

Θέμα: 
5 Εξαιρέσεις από Άδεια 4,899MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Illustris Investments Ltd (ΗΕ 435166), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1496MWp στo Φ/Σχ. 30/02, τεμάχιο 908 στους Αγίους Τριμιθιάς της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Ponderoza Solar Park Ltd (ΗΕ 433113), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,1MWp, στo Φ/Σχ. 30/16E1, τμήμα 3, τεμάχιο 1376, 1377 και 1378, στο Γέρι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία PV Sunset Ltd (ΗΕ 435037), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στo Φ/Σχ. 55/09W1, τμήμα 3, τεμάχιο 6 στο Μοναγρούλλι της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία A & A Macedonia Investments Ltd (ΗΕ 427679), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp, στo Φ/Σχ. 35/14, τεμάχια 110, 111 και 112 στα Μελάδεια της επαρχία Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 67 Ltd (ΗΕ 388883), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στo Φ/Σχ. 48/56, τεμάχιο 662, στη Σανίδα της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.