Αρ. Απόφασης: 311/2023

Ημερομηνία: 12/09/2023

Θέμα: 
Αίτημα της Εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd (HE 223252) για Τροποποίηση της Υπ’ Αριθμόν K32/2008 Άδειας Κατασκευής και της Υπ’ Αριθμόν Π38/2013 Άδειας Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εκδώσουν ειδοποίηση, δυνάμει του κανονισμού 13(2) της ΚΔΠ 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση κατόπιν σχετικού αιτήματος του αδειούχου 
    1. της υπ’ αριθμόν K32/2008 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd (HE 223252), η οποία αφορά την αλλαγή του μοντέλου της ανεμογεννήτριας από 3 Enercon E-138 – 4,2MW σε 3 Vestas V150 – 4,5MW με περιορισμό της ισχύος τους στα 4MW έτσι ώστε η μέγιστη συνολική ισχύς του Αιολικού Πάρκου να μην υπερβαίνει τα 12 MW.
    2. της υπ’ αριθμόν Π38/2013 Άδειας Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd (HE 223252) η οποία αφορά την αλλαγή του μοντέλου της ανεμογεννήτριας από 8 Vensys 82 – 1,5MW σε 3 Vestas V150 – 4,5MW με περιορισμό της ισχύος τους στα 4MW έτσι ώστε η μέγιστη συνολική ισχύς του Αιολικού Πάρκου να μην υπερβαίνει τα 12 MW και την συνακόλουθη τροποποίηση της χωροθέτησης του σταθμού παραγωγής στο Φ/Σχ. 40/23 και 40/24, τεμάχιο 351, στα Κελλιά.
  2. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της πιο πάνω άδειας, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd (HE 223252) και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13(3).
  3. Ο χρόνος εντός του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή καθορίζεται στις τριάντα (30) μέρες, από την ημέρα δημοσίευσης της ειδοποίησης για την πρόθεση τροποποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δυνάμει του κανονισμού 13(2)(γ) της ΚΔΠ 538/2004.