Αρ. Απόφασης: 311/2020

Ημερομηνία: 29/09/2020

Θέμα: 
Παράταση της υπ' αριθμόν Κ65-2019 Άδειας Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες του αδειούχου υποστηρίζουν την πρόθεση του για υλοποίηση του έργου, στη βάση των διαμειφθέντων,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της υπ’ αριθμόν Κ65-2019 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 8MWp στο Ακρωτήρι, της επαρχίας Λεμεσού, για εμπορική χρήση, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου μέχρι τις 31/12/2024.
  2. Η Απόφαση να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.