​Αρ. Απόφασης: 31/2020

Ημερομηνία: 28/01/2020

Θέμα: Αίτηση τροποποίησης της υπ’ αριθμόν Ε1738/2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Σύστημα, για εμπορική χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να εγκρίνουν τροποποίηση της εγκατεστημένης ισχύος της υπ’ αριθμόν E1738/2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, για εμπορική χρήση, της εταιρείας Στελουμέστα Λτδ, εγκατεστημένης ισχύος 0,961MWp, στα Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού από 0,961MWp σε 1,495MWp.
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Στελουμέστα Λτδ, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.