Αρ. Απόφασης: 3/2022

Ημερομηνία: 05/01/2022


Θέμα: Κανονισμός 2019/941 - Καθιέρωση Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022 υπ’ αριθμόν 01/2022, τέθηκε ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 948/2021 ημερομηνίας 31 Δεκεμβρίου 2021 με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/941 -Καθιέρωση Σχεδίων Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας». 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον Κανονισμό (EE) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ (από τούδε και στο εξής «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/941») και δη, 
  • Το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 αναφορικά με την καθιέρωση σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων,
  • Το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 αναφορικά με το περιεχόμενο των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων όσον αφορά τα εθνικά μέτρα,
  • Το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 αναφορικά με το περιεχόμενο των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων όσον αφορά τα περιφερειακά και διμερή μέτρα,
  • Το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 αναφορικά με την αξιολόγηση των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων από την Επιτροπή,
  • Το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 αναφορικά με την μεταχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών,
  • Το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 αναφορικά με το υπόδειγμα του σχεδίου ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων.​
 • Το γεγονός ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, οι αρμόδιες αρχές, πριν από την έγκριση των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, υποβάλλουν τα προσχέδια, προς διαβούλευση, στις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών στην περιφέρεια και, όταν δεν βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια, στις αρμόδιες αρχές των άμεσα συνδεδεμένων κρατών μελών, καθώς και στην Ομάδα Συντονισμού για τον Ηλεκτρισμό (Electricity Coordination Group (ECG)). 
 • Το γεγονός ότι η Κύπρος λόγω του απομονωμένου χαρακτήρα της δεν εντάσσεται σε κάποια περιφέρεια ούτε συνδέεται με άλλα κράτη μέλη ως εκ τούτου το προσχέδιο του σχεδίου ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων υποβλήθηκε στις 24 Μαΐου 2021  μόνο στην Ομάδα Συντονισμού για τον Ηλεκτρισμό. 
 • Το γεγονός ότι εντός έξι μηνών από την παραλαβή των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται πιο πάνω και η Ομάδα Συντονισμού για τον Ηλεκτρισμό μπορούν να εκδίδουν συστάσεις σχετικά με τα προσχέδια που υποβάλλονται.  
 • Το γεγονός ότι οι γενικές συστάσεις που παρουσιάστηκαν από την Ομάδα Συντονισμού για τον Ηλεκτρισμό αφορούσαν θέματα διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας οι οποίες δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της Κύπρου
 • Το γεγονός ότι για την περίπτωση της Κύπρου δεν εκδοθήκαν από  την Ομάδα Συντονισμού για τον Ηλεκτρισμό οποιεσδήποτε ειδικές συστάσεις για το προσχέδιο που υποβλήθηκε από τη ΡΑΕΚ και δεν υποβλήθηκαν οποιαδήποτε σχόλια από άλλα μέλη της Ομάδας Συντονισμού για τον Ηλεκτρισμό. 
 • Το γεγονός ότι εντός εννέα μηνών από την υποβολή των προσχεδίων των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης στην Ομάδα Συντονισμού για τον Ηλεκτρισμό, οι οικείες αρμόδιες αρχές έχουν υποχρέωση να εγκρίνουν τα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων τους, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και τυχόν συστάσεις που εκδίδονται. 
 • Το γεγονός ότι οι οικείες αρμόδιες αρχές οφείλουν να κοινοποιήσουν τα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων τους στην Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση.
 • Το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή δημοσιεύουν τα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων στους ιστοτόπους τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τηρείται η εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων πληροφοριών, κυρίως των πληροφοριών σχετικά με μέτρα που συνδέονται με την πρόληψη ή τον μετριασμό των συνεπειών κακόβουλων επιθέσεων. 
 • Το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν τα πρώτα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων έως τις 5 Ιανουαρίου 2022. 
​Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 1. Να εγκρίνουν το Σχέδιο Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού (Παράρτημα Ι). 
 2. Η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 3. Η Απόφαση αυτή και το Σχέδιο Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.