Αρ. Απόφασης: 296/2022

Ημερομηνία: 16/09/2022

Θέμα: 
4 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 17,63MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Esperia Green Energy Ltd (ΗΕ 415587), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,9938 MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργεια με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 6MW και αποθηκευτική ισχύ 2MWh στo Φ/Σχ. -/2-273-378, τμήμα 6, τεμάχια 62, 78, 84, 85, 90 και 465, στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Esperia Energy (Famagusta) Ltd (ΗΕ 419235), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,534MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργεια με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 6MW και αποθηκευτική ισχύ 2MWh στo Φ/Σχ. -/2-285-376, τμήμα 6, τεμάχια 213, 214 και 528 στo Φ/Σχ. -/2-285-375, τμήμα 6, τεμάχιο 211 και στo Φ/Σχ. -/2-286-376, τμήμα 6, τεμάχιο 222 στην Σωτήρα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία The Cyprus Cement Public Company Ltd (ΗΕ 461), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,795MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργεια με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2MW και αποθηκευτική ισχύ 1MWh στo Φ/Σχ. 55/13, τεμάχιο 264, στην Τόχνη της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία GKA Energy Ltd (ΗΕ 431533), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,305MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργεια με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2,1MW και αποθηκευτική ισχύ 0,264MWh στo Φ/Σχ. 30/38W2, τμήμα 6, τεμάχια 124, 372, στο Τσέρι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.