Αρ. Απόφασης: 284/2022

Ημερομηνία: 02/09/2022

Θέμα: 
Εξέταση Πιθανής Παράβασης Όρων της Άδειας Προμήθειας της ΑΗΚ Υπ’ Αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 Σχετικά με τους Καθ’ υπολογισμό Υπερκοστολογημένους Λογαριασμούς Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 12 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 02 Σεπτεμβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 55/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της Άδειας Προμήθειας της ΑΗΚ υπ’ αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διευθυντή Προμήθειας της ΑΗΚ, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2022,  Αρ. Εξερχόμενου 04.10.03/1436-22,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2022, Αρ. Εξερχόμενου 03.01.06.03/1435-22,
 • Η επιστολή του Διευθυντή Προμήθειας της ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2022,  Αρ. Εισερχόμενου 04.10.03/3857-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διευθυντή Προμήθειας της ΑΗΚ, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2022,  Αρ. Εξερχομένου 04.10.03/1451-22,
 • Η επιστολή του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2022,  Αρ. Εισερχομένου 03.01.04.03/3861-2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 593/2022, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2022 με θέμα «Δημοσιεύματα 10/8/2022 στα ΜΜΕ με αναφορές στο MDMS», Αρ. Φακ. 03.01.04.03,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2022, Αρ. Εξερχομένου 03.01.04.03/1462-2022, 
 • Η επιστολή του Διευθυντή Προμήθειας της ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2022, Αρ. Εισερχομένου 04.10.03/3982-2022, 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διευθυντή Προμήθειας της ΑΗΚ, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2022, Αρ. Εξερχομένου 04.10.03/1552-22, και
 • Αριθμός δημοσιευμάτων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναφορικά με τους καθ’ υπολογισμό υπερκοστολογημένους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκαν το τελευταίο διάστημα από την ΑΗΚ (Παράρτημα I).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 13,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004), 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διεξαγωγή Ερευνών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 465/2004), 
 • Τους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες δυνάμει του άρθρου 102 του Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Ν. 122(Ι)/2003, Έκδοση1.1, Ιουνίου 2021 και ειδικότερα τον Κανόνα 7.1.2 σύμφωνα με τον οποίο: «Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να συγκρίνουν τα δεδομένα μέτρησης που παραλαμβάνουν από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου, με ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης των Πελατών τους, εφόσον διαθέτουν τέτοια στοιχεία. Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να διερευνούν σημαντικές μεταβολές κατανάλωσης, ζητώντας ανάγνωση ένδειξης μετρητή από τους Πελάτες τους καθώς και τις απόψεις τους σχετικά με τα πιθανά αίτια της μεταβολής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δεδομένων μέτρησης και των ευρημάτων της ανάγνωσης μετρητή από τον Πελάτη, ο Προμηθευτής ενημερώνει τον αρμόδιο Διαχειριστή», 
 • Τους όρους της Άδειας Προμήθειας υπ’ αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 της ΑΗΚ και ειδικότερα τον όρο 4(α) σύμφωνα με τον οποίο: «ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς, κανόνες και κώδικες που σχετίζονται με το ρόλο του ως προμηθευτή, και συγκεκριμένα – 
  (α) συμμορφώνεται με τους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 102 του Νόμου», και
 • Τον όγκο των παραπόνων που έλαβε η ΡΑΕΚ το τελευταίο διάστημα, εκτός του πλαισίου της νενομισμένης διαδικασίας υποβολής παραπόνων στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 570/2005, και που αφορούσαν καθ’ υπολογισμό υπερχρεώσεις λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με αναφορές σε καθ’ υπολογισμό υπερκοστολογημένους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΗΚ, του μεγάλου όγκου σχετικών παραπόνων που λαμβάνει η ΡΑΕΚ το τελευταίο διάστημα καθώς και των απόψεων που λήφθηκαν τόσο από την ΑΗΚ Προμήθεια όσο και από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής για το εν λόγω ζήτημα, δημιουργούνται σοβαροί προβληματισμοί ως προς την ορθότητα του τρόπου τιμολόγησης των καταναλωτών της ΑΗΚ,
 • Είναι σκόπιμο να διερευνηθεί κατά πόσο οι ενέργειες της ΑΗΚ κατά την άσκηση της ρυθμιζόμενης δραστηριότητας της Προμήθειας ως προς την τιμολόγηση των καταναλωτών της, συνιστούν παραβάσεις των όρων της Άδειας Προμήθειας που κατέχει ή/και του Ν.130(Ι)/2021, και ειδικότερα της υποχρέωσής της για συμμόρφωση με τους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητές τους δυνάμει των άρθρων 12 και 13 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων: 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να προχωρήσουν με τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας για την εξέταση ενδεχόμενης παράβασης από την ΑΗΚ των όρων της Άδειας Προμήθειας που κατέχει υπ’ αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 και συγκεκριμένα του όρου 4(α) ή/και των διατάξεων του Ν.130(Ι)/2021.
 2. Όπως συστήσουν, δυνάμει του Κανονισμού 19 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διεξαγωγή Ερευνών) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 465/2004), Επιτροπή ερευνών για τη διενέργεια των πιο πάνω ερευνών, η οποία θα απαρτίζεται από τους:
  • κ. Παναγιώτη Κελίρη, Διευθυντή του Γραφείου της ΡΑΕΚ (Πρόεδρος)
  • κα. Ελέν Ντεζιρέ Μιτσή, Νομικό (Μέλος)
  • κ. Πέτρο Χαριδήμου, Μηχανικό Ενέργειας (Μέλος) 
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.