Αρ. Απόφασης: 283/2021

Ημερομηνία: 10/09/2021 

Θέμα: 
Απόρριψη 3558 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και του κανονισμού 4(3) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, και αφού διαπίστωσαν ότι το προτεινόμενο έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο και παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που δόθηκαν στην εταιρεία για να υποβάλει τεχνοοικονομική μελέτη στην οποία να παρουσιάζει ότι το προτεινόμενο έργο είναι οικονομικά βιώσιμο η εταιρεία δεν το έχει πράξει, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 3558 αίτηση της εταιρείας Solek Cyprus Services Ltd (HE 401370) για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα,  συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 30/25E2, τμήμα 2, τεμάχιο 131, στα Ανάγεια της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Να ενημερώσουν την εταιρεία Solek Cyprus Services Ltd (HE 401370) ότι μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση όταν το προτεινόμενο έργο καταστεί βιώσιμο.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Solek Cyprus Services Ltd (HE 401370) και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.