Αρ. Απόφασης: 274/2021

Ημερομηνία: 31/08/2021 

Θέμα: 
Πρόθεση Τροποποίησης Αδειών Κατασκευής και Αδειών Λειτουργίας και Παραγωγής που συμπεριλαμβάνουν όρο που αφορά την δυνατότητα πώλησης ή/και μεταβίβασης άδειας

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τηρουμένων των κριτηρίων που παρατίθενται στο άρθρο 38 του Ν. 122(Ι)/2003, και στη βάση των διαμειφθέντων: 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ19-2006 Άδειας Κατασκευής Αιολικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας Stivo Trading Ltd με την διαγραφή του όρου 20 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 2. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής Αιολικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd με την διαγραφή του όρου 20 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 3. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού στο Μαρί-Βασιλικό της εταιρείας P.E.C Powerenergy Cyprus Ltd με την διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 4. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ41-2010 Άδειας Κατασκευής Αιολικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας Karousos High Green Energy Ltd  με την διαγραφή του όρου 19 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 5. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ42-2010 Άδειας Κατασκευής Αιολικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας A.P. Energy Ltd με την διαγραφή του όρου 20 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 6. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ44-2012 Άδειας Κατασκευής Ηλιοθερμικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας AC Cyprus Power Thermal Ltd με την διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 7. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ50-2015 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας Bioland Energy Ltd με την διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 8. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας Easy Power (Cyprus) Ltd με την διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 9. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Π20-2006 Άδειας Λειτουργίας και Παραγωγής Αιολικού Σταθμού της εταιρείας Stivo Trading Ltd με την διαγραφή του όρου 20 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 10. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Π27-2009 Άδειας Λειτουργίας και Παραγωγής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού στο Μαρί-Βασιλικό της εταιρείας P.E.C Powerenergy Cyprus Ltd με την διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 11. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Π32-2010 Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας Karousos High Green Energy Ltd με την διαγραφή του όρου 19 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 12. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Π33-2010 Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας A.P. Energy Ltd με την διαγραφή του όρου 20 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 13. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Π35-2012 Άδειας Λειτουργίας και Παραγωγής Ηλιοθερμικού Σταθμού της εταιρείας AC Cyprus Power Thermal Ltd με την διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 14. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Π38-2013 Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd με την διαγραφή του όρου 19 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
 15. Να εκδώσουν ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 12(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν. 419(Α)/Π42-2017 Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας Easy Power (Cyprus) Ltd με την διαγραφή του όρου 18 έτσι ώστε η άδεια αυτή να είναι εις συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα μεταβίβασης άδειας. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της ως άνω άδειας να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της άδειας και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας ως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 12(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004. Πρόσθετα, στην εν λόγω ειδοποίηση να αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004, οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης των ειδοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει στην ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.